Fremdrift

Indtast dit søgeord

Nu er det tid til at få overblikket over acontoskatten

3. november, 2017 7 minutters læsetid

    Sociale medier

Acontoskat for selskaber betales i to rater i indkomståret. For indkomståret 2017 forfaldt den første rate til betaling den 20. marts 2017, mens fristen for betaling af anden rate er den 20. november 2017.

Der er også mulighed for at indbetale frivillig acontoskat senest den 20. marts 2017, senest den 20. november 2017 og senest den 1. februar 2018.

Nedsættelse af den sidste ordinære acontoskatterate

Forventes det, at selskabsskatten for indkomståret 2017 bliver mindre end den beregnede acontoskat, er der mulighed for at nedsætte acontoskatten via Tastselv.

Raten kan nedsættes til 0 kr. og kan ændres frem til datoen for betalingsfristen.

Frivillig indbetaling af acontoskat for indkomståret 2017

Forventes det, at selskabsskatten for indkomståret 2017 bliver større end summen af den ordinære acontoskat samt eventuelle frivillige indbetalinger og indeholdt udbytteskat m.v., således at der forventes restskat for indkomståret 2017, bør det overvejes at foretage frivillig indbetaling af acontoskat for at undgå det ikke-fradragsberettigede procenttillæg på restskat.

Indbetaling af frivillig acontoskat foretages via TastSelv. Det er vigtigt, at det indberettes, at der ønskes foretaget en indbetaling af frivillig acontoskat. Er der ikke indberettet, tilbagebetales den frivillige indbetaling.

Husk, at det altid er de ældste poster på skattekontoen, der dækkes først. Såfremt der er ”gammel” gæld på skattekontoen, går den frivillige indbetaling til at betale denne gæld.

For frivillige acontobetalinger foretaget senest den 20. marts 2017, den 20. november 2017 og 1. februar 2018, beregnes der procenttillæg. Satserne for procenttillæggene offentliggøres i november/december 2017.

For frivillige acontobetalinger, der er sket senest den 20. marts 2017, ydes der således selskabet eller foreningen m.v. et procenttillæg. For indkomståret 2016 var tillægget fastsat til 0,0 %.

For frivillige acontobetalinger, der sker efter den 20. marts 2017, men senest den 20. november 2017, samt for udbytteskat, skal selskabet eller foreningen m.v. omvendt betale et tilsvarende fastsat procenttillæg. Tillægget var for indkomståret 2016 fastsat til 0,0 %.

Ved frivillig indbetaling af yderligere acontoskat efter den 20. november i 2017, men senest den 1. februar 2018, skal selskabet eller foreningen m.v. betale et procenttillæg, beregnet som restskatteprocenten ganget med 70/360. For indkomståret 2016 var dette tillæg fastsat til 0,7 %.

Såfremt der i 2017 modtages skattepligtigt udbytte fra danske selskaber, hvori der er indeholdt udbytteskat, anses den indeholdte udbytteskat reduceret med procenttillæg for en frivillig indbetaling vedrørende indkomståret 2017.

Negativ forrentning ved førtidig udbetaling af for meget indbetalt frivillig acontoskat

Hvis frivillige indbetalinger af acontoskat senere ønskes tilbagebetalt kan der blive tale om negativ forrentning ved førtidig udbetaling af for meget indbetalt frivillig acontoskat, når tilbagebetaling sker i perioder, hvor Nationalbankens indskudsrente med tillæg af 0,2 procentpoint er mindre end nul.

Det er tilfældet nu, idet indskudsbevisrenten siden 8. januar 2016 har været -0,65 %. Dvs. at ved førtidig udbetaling af for meget frivillig acontoskat vil der p.t. være en negativ forrentning på -0,45 %.

Overskydende skat/restskat for indkomståret 2017

Såfremt den beregnede indkomstskat for indkomståret 2017 er mindre end summen af de ordinære acontoskatterater samt frivillige indbetalinger og indeholdt udbytteskat tillagt/fratrukket tillæg, tillægges den overskydende skat en procentgodtgørelse, (gælder dog kun for indbetalinger senest den 20. november 2017).

Procentgodtgørelsen offentliggøres først i november/december 2017. For indkomståret 2016 var procentgodtgørelsen for overskydende skat på 0,1 %.

Såfremt der er restskat, tillægges restskatten et procenttillæg.

Procenttillægget offentliggøres ligeledes først i november/december 2017. For indkomståret 2016 var restskatteprocenten på 3,4 %.

Skatten udbetales/opkræves i november 2018.

Årsopgørelse, overskydende skat og restskat for indkomståret 2016

Årsopgørelsen for indkomståret 2016 bliver udsendt i oktober 2017.

En eventuelt overskydende skat for indkomståret 2016 udbetales til skattekontoen.

Hvis selskabet skal betale restskat, sker det også via skattekontoen. Såfremt selskabet er sambeskattet, er det administrationsselskabet der modtager årsopgørelse. Betalinger sker ligeledes via administrationsselskabets skattekonto.

Beregning af beløb til frivillig indbetaling

EY vil naturligvis gerne assistere med en beregning af konsekvenserne ved at foretage frivillig indbetaling m.v.

Kontakt

Yderligere oplysninger kan fås hos os eller ved din sædvanlige kontaktperson i skatteafdelingen.

 

Andre relevante artikler

Kontakt

Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

Abonner på EY's nyhedsbreve

EY udgiver en række nyhedsbreve, der er relevante for små og mellemstore virksomheder. Nyhedsbrevene er gratis og indeholder korte artikler, der beskriver aktuelle lovkrav og udfordringer, samt fakta og inspiration til virksomhedsejere, direktører, økonomichefer m.fl. Du tilmelder dig via nedenstående link.

Få nyheder fra EY

Vil du have hjælp?

Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.