Fremdrift

Indtast dit søgeord

Politisk aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en politisk aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer. Aftalen, der er fra 12. november 2017, er opdelt i fem overordnede kategorier.

Initiativerne opdeles således:

  • Styrket iværksætter- og aktiekultur
  • Grænsehandelspakke og afgiftssanering
  • Digitalisering, nye forretningsmodeller og grøn omstilling
  • Turisme- og landdistriktspakke
  • Konkurrencevilkår og globalisering

 

Aftalen udmønter således en række af de konkrete initiativer, som regeringen fremlagde gennem udspillet ”Sammen om fremtidens virksomheder” tilbage i august måned. Der er dog sket en række tilpasninger, og forslaget er ikke så omfattende, som det der oprindeligt var lagt op til. Dertil kommer, at nogle initiativer allerede er igangsat – ikke mindst det helt centrale forslag om fradrag for interne lønomkostninger.

I det følgende beskrives de væsentligste punkter i aftalen fra et skattemæssigt synspunkt.

Virksomheders fradragsmuligheder

Forhøjet fradrag for udgifter til forskning og udvikling (FoU)
Fradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger hæves gradvist til 110 % fra 2026 med en løbende indfasning fra 2019, hvor der kan foretages fradrag med 101,5 %. Hvordan ordningen får indvirkning på skattekreditordningen, som tilgodeser FoU-virksomheder med underskud, er ikke nævnt i udspillet.

Fradrag for egenkapitalforrentning
Udformning af konkret model for ”ACE-fradrag” (Allowance for Corporate Equity). Regeringen ønsker at undersøge mulighederne for at indføre et fradrag for et normalafkast ved egen-kapitalfinansiering. Dette vil medføre, at fremmed- og egenkapitalfinansiering sidestilles skattemæssigt.  Aftaleparterne er enige om at drøfte en model for ACE-fradrag, når analysen er færdig. Der er således ikke taget stilling til, om der skal indføres et ACE-fradrag.

Virksomheders kapitaltilvejebringelse
En forudsætning for det danske erhvervsliv, herunder iværksætteri, er tilvejebringelse af kapital. Dette kan ske via lån, som i dag giver rentefradrag, via egenkapitalfinansiering (hvor ACE-fradraget kan virke tilskyndende) eller ved ekstern investering via aktier. Partierne ønsker ifølge aftalen at øge incitamen-terne for eksterne investorer til at placere deres midler i aktier i danske virksomheder.

Aktiesparekonto
Det skal være nemt og attraktivt for danskere at investere i børsnoterede selskaber og aktiebaserede investeringsbeviser. Aktiesparekontoen vil have en lavere beskatning af afkastet på indeståender end den gældende aktieindkomstbeskatning. Der betales skat på 17 % af afkastet efter lagerprincippet, dvs. af udbytter samt realiserede og urealiserede avancer.

Ifølge aftalen skal ordningen indfases gradvist med et loft på 50.000 kr. pr. person i 2019, voksende til 200.000 kr. i 2022 og frem. Der kan indsættes penge på kontoen, så længe den aktuelle saldo på kontoen er under loftet.

Investorfradrag
Der indføres et investorfradrag for personer, der investerer i visse små og mellemstore unoterede virksomheder (iværksættervirksomheder).

Investorfradraget giver personer (uafhængige investorer), der investerer i virksomheder, mulighed for at fradrage halvdelen af investeringer for op til 800.000 kr. (fra og med år 2023). Fradraget får en skatteværdi på 30 % og indfases fra 2019 med 400.000 kr. som beløbsgrænse.

Endvidere gives der fradrag for personer, der igennem en særlig type iværksætterfonde investerer i (unoterede) små og mellemstore virksomheder. Fradraget gives for halvdelen af investeringer op til 250.000 kr. (fra år 2023). Ordningen indfases fra 2019 med 125.000 kr. som beløbsgrænse.

De nærmere betingelser for at kunne opnå fradrag er ikke beskrevet nærmere i aftalen.

Tiltrækning af udenlandsk kapital
Der ønskes en lempelse af skatten for udlændinge, der placerer deres opsparing via danske investeringsinstitutter. Det skal sikres, at der kun betales 15 % udbytteskat af udlodningerne, hvor der i dag kan ske beskatning med en højere sats i særlige situationer.

Initiativet får ifølge aftalen tidligst virkning fra år 2019.

Lempede regler for placering af privatadministrerede pensionsordninger
Aftaleparterne ønsker at gøre det muligt – i højere grad end i dag – at investere i unoterede aktier via privatadministrerede pensionsordninger. Derfor ændres grænserne for, hvor stor en del af sin opsparede pensionsopsparing der kan investeres i unoterede aktier.

Eksempelvis indebærer ændringerne, at der kan investeres 50.000 kr. i unoterede aktier, når opsparingen når 200.000 kr. I dag er det først muligt at placere privatadministreret pensionsopsparing i unoterede aktier, når opsparingen når 500.000 kr. Derudover kan 100 % af opsparingen investeres i unoterede aktier, så snart opsparingen når 2 mio. kr.

Det er ikke i aftalen oplyst, hvornår ændringerne forventes at træde i kraft.

Pensionsselskabers gennemsigtighed øges
Formålet med dette er, at personer, som ønsker at investere i danske iværksættervirksomheder, grøn omstilling osv., kan vælge pensionsselskaber som netop gør dette. Som det er i dag kan det være svært at klarlægge de enkelte pensionsselskabers investeringstendenser.

Initiativet ønskes gennemført gennem aftale med pensionsselskaberne.

Medarbejderforhold

Fastholdelse af vitale medarbejdere
Virksomhedernes muligheder for at aflønne medarbejdere i aktier skal forbedres. Der ønskes især en betydelig forbedring for de nye, mindre vækstvirksomheder
Grænsen for, hvor stor en andel af medarbejdernes løn, der kan udbetales som medarbejderaktier forhøjes fra 10 % til 20 % gældende fra den 1. januar 2018, dog under forudsætning af, at 80 % af virksomhedens ansatte tilbydes aktieløn under ordningen. Betingelsen, som ikke var en del af regeringens oprindelige oplæg fra august, er umiddelbart med til at gøre ordningen mindre anvendelig i praksis.

Derudover udarbejdes en særlig ordning, hvorefter nye og mindre virksomheder får mulighed for at tilbyde op til 50 % af lønnen som medarbejderaktier.

Som yderligere et initiativ indføres øget aftalefrihed og klarere regler med den hensigt, at ordninger om medarbejderaktier bliver lettere for mindre virksomheder at håndtere i praksis.

Tiltrækning og fastholdelse af udenlandske specialister (forskerskatteordningen)
I dag er det muligt for visse udenlandske (ofte højtkvalificerede) medarbejdere at arbejde i Danmark under en særlig skattegunstig ordning i op til 5 år, hvor skattesatsen er nedsat til 31,92 % inklusiv arbejdsmarkedsbidrag.

Aftaleparterne ønsker at udvide ordningen, således at visse medarbejdere kan arbejde under ordningen i op til 7 år. Skattesatsen ændres dog i samme ombæring til 32,84 %.

Andre rammer for danske virksomheder

Kapitalkrav til aktieselskaber
Kapitalkravet for aktieselskaber nedsættes til 400.000 kr., således at kravet i højere grad følger andre europæiske landes krav.

Særlige søfartsordninger – udvidelse af DIS-ordningen
Incitamenterne til søfartsaktivitet ønskes ifølge aftalen øget ved at udvide den særlige skatteordning for søfolk, således at også søfolk på specialskibe omfattes.
Derudover fjernes registreringsafgiften på skibe.

Øvrige punkter i aftalen

Aftalen indeholder foruden ovenstående en række mindre initiativer. Herunder en ”grænsehandelspakke”, som afskaffer en række afgifter – herunder nøddeafgiften, tillægsafgiften på såkaldt ”alko-sodavand” og afgiften på te mv.

Endvidere ønskes en målrettet indsats inden for digitalisering, nye forretningsmodeller og grøn omstilling. Der skal herunder sikres god bredbåndsdækning i hele Danmark.

Sluttelig indeholder aftalen et ”finansieringsbidrag”, der skal sikre indførelse af muligheden for overdragelse af virksomheder til erhvervsdrivende fonde uden beskatning (succession). Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde med en konkret model, og der forventes først en konkret løsning primo 2019.

Afrunding
Vi er naturligvis til rådighed for spørgsmål, herunder vurdering af konsekvenser for din virksomhed.

Andre relevante artikler

Kontakt

Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

Abonner på EY's nyhedsbreve

EY udgiver en række nyhedsbreve, der er relevante for små og mellemstore virksomheder. Nyhedsbrevene er gratis og indeholder korte artikler, der beskriver aktuelle lovkrav og udfordringer, samt fakta og inspiration til virksomhedsejere, direktører, økonomichefer m.fl. Du tilmelder dig via nedenstående link.

Få nyheder fra EY

Vil du have hjælp?

Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.