Fremdrift

Indtast dit søgeord

Salg af grund med eksisterende bygningsværk – med eller uden moms?

8. februar, 2018 8 minutters læsetid

  Sociale medier

Salg af fast ejendom skal som udgangspunkt ske momsfrit, medmindre der er tale om salg af en ny bygning eller en byggegrund. SKAT har i en række afgørelser fundet, at salg af en ”gammel” bygning med tilhørende grund i visse tilfælde sidestilles med salg af en byggegrund.

Dette afgøres, jf. SKAT, på baggrund af en konkret vurdering, hvor der blandt andet lægges vægt på parternes hensigt, om sælger er involveret i en eventuel nedrivning af det eksisterende byggeri samt omstændighederne i øvrigt.

Landsskatteretten har i tidligere afgørelser fundet, at købers hensigt ikke skal tillægges betydning ved vurdering af, om salg af eksisterende ejendom skal sidestilles med momspligtigt salg af byggegrund. Landsskatteretten finder, at det alene har betydning, om der forefindes en bygning på grunden ved salget, og om sælger er involveret i en eventuel nedrivning heraf.
Skatterådet har nu i tre bindende svar igen konkret taget stilling til, om salg af en ”gammel” bygning med tilhørende grund skal sidestilles med salg af en byggegrund.

Salg af grund med bevaringsværdige bygninger – momsfrit salg af eksisterende ejendom

Skatterådet bekræfter i SKM2018.26.SR, at salg af en grund med eksisterende bygninger kan ske momsfrit. Det bindende svar omhandler situationen, hvor sælger har indgået aftale med kommunen om salg af en grund med ”gamle” bygninger. Af købsaftalen fremgår det, at købesummen er fastsat ud fra købers byggemuligheder på ejendommen, og i et bilag til købsaftalen fremgår det, at en række af bygningerne forventes nedrevet efter overtagelsen – det vides dog ikke, om de nævnte bygninger reelt skal nedrives. Sælger vil ikke være involveret i nedrivningen, og ikke alle bygningerne kan eller skal nedrives, da flere af bygningerne er udpeget som bevaringsværdige.

SKAT anfører i det bindende svar, at salg af en bygning med tilhørende grund i visse tilfælde kan anses som salg af en byggegrund. Der skal foretages en samlet vurdering af transaktionens omstændigheder, herunder parternes hensigter på leveringstidspunktet.

SKAT finder på baggrund af sagens konkrete omstændigheder, at der ikke er tale om momspligtigt salg af en byggegrund, men derimod momsfrit salg af eksisterende ejendom. Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.

Salg af grund med eksisterende bygninger ejet af tredjemand

I SKM2018.19.SR bekræfter Skatterådet, at salg af en grund med eksisterende bygninger, som er ejet af tredjemand, kan ske momsfrit. Det bindende svar omhandler situationen, hvor en kommune vil sælge en grund, hvorpå der står en bygning ejet af en tredjemand. Af lejeaftalen for grunden mellem kommunen og tredjemand fremgår det, at tredjemand ved lejekontraktens udløb enten skal levere grunden tilbage i ryddet tilstand eller vederlagsfrit levere grunden tilbage inklusiv bygningen i ubehæftet stand.

SKAT anfører i det bindende svar, at de faktiske omstændigheder mellem køb af arealet og retten til ejerskabet af bygningen er så nært forbundne, at de udgør en udelelig økonomisk transaktion og således skal vurderes samlet. Dette begrundes med, at køber ikke kun får overdraget grunden, men også en fremtidig ret til bygningen. SKAT lægger i den forbindelse vægt på, at køber ikke kan vælge bygningen fra, og at det økonomiske formål med køb af grunden således ikke alene er overtagelsen af arealet, men også retten til bygningen.

SKAT finder dermed, at overdragelsen kan ske momsfrit og anfører, at det, at retten til bygningen først opnås i fremtiden, samt at kommunen ikke har gjort opmærksom på, at prisen også indeholder retten til bygningen, ikke kan føre til andet resultat. Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.

Salg af delvis nedrevet ejendom – momspligtigt salg af byggegrund

Skatterådet fastslår i bindende svar SKM2018.29.SR, at salg af en delvist nedrevet ejendom ikke kan ske momsfrit. Det bindende svar omhandler situationen, hvor en kommune vil sælge en ejendom med tilhørende parkeringskælder til et boligselskab. Forinden salget vil kommunen foretage en nedrivning af bygningerne og en delvis nedrivning af parkeringskælderen for at foretage en oprensning af grunden, som tidligere har været brugt til tankanlæg. Boligselskabet har ifølge situationsplan og lokalplan planer om at bygge 2 etageejendomme med tilhørende parkeringspladser på grunden.

SKAT anfører i det bindende svar, at salg af en bygning med tilhørende grund i visse tilfælde kan anses som salg af en byggegrund, når der foretages en samlet vurdering af transaktionens omstændigheder, herunder parternes hensigter på leveringstidspunktet.

SKAT anfører, at der i dette tilfælde ikke er tvivl om hensigten med kommunens salg af ejendommen, og lægger i den forbindelse vægt på, at kommunen står for nedrivningen af bygningerne, og at den eksisterende parkeringskælder kun i et meget begrænset omfang vil kunne genanvendes i forbindelse med det nye byggeri. SKAT finder således, at ejendommen på salgstidspunktet var beregnet til at blive bebygget, og at salget skal sidestilles med et momspligtigt salg af en byggegrund.

SKAT gør herefter opmærksom på, at man er bekendt med en afgørelse fra Landsskatteretten om en lignende sag, hvor Landsskatteretten fandt, at der var tale om et momsfrit salg af fast ejendom, men henviser til, at SKAT har indbragt denne for domstolene, og derfor opretholder gældende praksis, indtil der forligger endelig dom.

Skatterådet er enig med SKAT og tiltræder derfor SKATs indstilling.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.