Fremdrift

Indtast dit søgeord

Tab på kryptovalutaer – hvordan gør jeg skattemæssigt?

Flere og flere lider for tiden tab på kryptovalutaer – og i særdeleshed Bitcoins – som følge af faldende kurser, hvorfor den skattemæssige behandling af netop tab på kryptovalutaer nu er blevet relevant.

Med Skatterådets afgørelse i sagen SKM2018.104.SR fra marts 2018 blev der taget stilling til, hvorvidt der var tale om spekulation ved køb og salg af Bitcoins. Konklusionen blev, at der typisk er tale om spekulation i skattemæssig forstand, når der købes Bitcoins. En sådan spekulation er skattepligtig.

Samtidig blev det fastslået, at det beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde – omend udgangspunktet er, at køb af Bitcoins er sket med det formål at opnå en gevinst, og dermed er sket i spekulationsøjemed. Det blev ydermere understreget, at spekulationshensigten ikke behøver at være hovedbegrundelsen for et køb; så længe spekulationshensigten blot er ”ikke uvæsentlig”.

Skattemæssig behandling af tab på kryptovalutaer

Er der skattemæssigt tale om spekulation, vil en eventuel gevinst være skattepligtig som personlig indkomst uden arbejdsmarkedsbidrag, mens tab fratrækkes som et ligningsmæssigt fradrag med lavere fradragsværdi; det vil sige, at fradragsværdien for tab er lavere end beskatningen ved en eventuel gevinst.

Beskatning af gevinster på kryptovalutaer sker således med op til 52 %, mens fradrag for tab på samme alene sker med ca. 27 %.

Det er SKATs opfattelse, at anskaffelsessummen ved enhver delafståelse af Bitcoins, der er erhvervet med spekulationshensigt, skal opgøres efter det såkaldte FIFO-princip (First In First Out). Det vil sige, at det i skattemæssig henseende altid er anskaffelsessummen for de ældste Bitcoins, der skal anvendes ved delsalg, idet de anses for de først solgte. Tabet opgøres dermed som forskellen mellem salgssummen og den faktiske anskaffelsessum – med fradrag for eventuelle handelsomkostninger.

Det er op til den enkelte skatteyder selv at foretage selvangivelse af gevinst/tab på kryptovalutaer.

Afslutning

Sammenfattende må det bemærkes, at offentliggjort skattepraksis vedrørende behandlingen af Bitcoins og kryptovalutaer generelt fortsat er yderst begrænset.

Det kan dog udledes af den nugældende praksis, at anskaffelse af Bitcoins som altovervejende hovedregel vil blive anset for sket i spekulationsøjemed, hvorved den uhensigtsmæssige asymmetri mellem skatteprocenten på avancebeskatningen hhv. tabsfradraget opstår.

Læs også EY’s tidligere artikel om skattemæssig behandling af Bitcoins

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.