Fremdrift

Indtast dit søgeord

Skal momsfradraget foretages fuldt, delvist eller skønsmæssigt?

18. juni, 2019 5 minutters læsetid

  Sociale medier

Retten til momsfradrag er betinget af, at der er tale om en momspligtig virksomhed, som foretager momspligtige leverancer (momspligtig omsætning). Det er afgørende, at virksomheden optræder som momspligtig på indkøbstidspunktet.

For opstartsvirksomheder er det dog ikke et krav, at der på tidspunktet for udgiften har været momspligtige leverancer, så længe udgifterne er afholdt med henblik på senere momspligtige leverancer. Det samme vil gøre sig gældende ved udgifter til at afvikle sin virksomhed. Derudover er det en betingelse for momsfradrag, at fakturakravene er opfyldt. Læs også vores tidligere artikel om fakturakrav og moms.

Momsfradragets størrelse fastsættes ud fra, om virksomheden udelukkende har momspligtig omsætning eller om aktiviteterne er en blanding af både momspligtig og momsfri omsætning, hvor der ikke skal opkræves moms.

Der opereres dermed med fuld fradragsret, delvis fradragsret og fradrag efter et skøn.

Fuld fradragsret

Der kan foretages fuldt fradrag for virksomhedens udgifter, når virksomheden udelukkende har momspligtig omsætning, hvor der er en direkte og umiddelbar tilknytning mellem omkostningerne og virksomhedens momspligtige omsætning. Man skal dog være opmærksom på, at momslovens § 42 opstiller en række begrænsninger til den fulde fradragsret, herunder f.eks. vedr. restaurationsydelser, og leje af biler.

En gave, som virksomheden har indkøbt til en kunde i anledning af kundens fødselsdag, vil fx ikke være momsfradragsberettiget, og en restaurationsudgift vil kun berettige til fradrag af en fjerdedel af momsen.

Husk, at ved hotelovernatninger er det vigtigt at modtage en faktura, der er opdelt på henholdsvis selve hotelovernatningen, hvor der er fuldt fradrag, og eventuel morgenmad, hvor der kun er 25% fradrag for momsen.

For leje af biler gælder helt specielle fradragsbegrænsninger, fx ved langtidsleje (leasing) af hvidpladebiler, hvor der kun er fradrag for et specielt beregnet momsbeløb.

Delvis fradragsret

En virksomhed har ret til delvist momsfradrag, når virksomheden har både momspligtig og momsfri omsætning.

Fradragsprocenten fastsættes ved en opgørelse af den momspligtige omsætning i forhold til den samlede omsætning. Fradragsprocenten oprundes til nærmeste hele procent.

For alle udgifter, der ikke kan siges udelukkende at vedrøre den momspligtige eller momsfrie omsætning, skal man anvende den delvise fradragsprocent. Formålet med det enkelte indkøb skal derfor konkret vurderes, for at fradragsretten kan fastsættes.

Skønsmæssigt fradrag

Der skal foretages skønsmæssigt fradrag for udgifter, som vedrører både virksomhedens momspligtige formål (momspligtig omsætning) og til virksomheden uvedkommende formål, fx arbejdsmobiltelefoner, der også må bruges privat. Fradraget skal foretages på baggrund af et kvalificeret skøn, som kan lægges frem for Skattestyrelsen ved en kontrol. For arbejdsmobiltelefoner kunne det eksempelvis ske ved at se på, hvor meget der ringes for inden for normal arbejdstid, og hvor meget der ringes for uden for normal arbejdstid på baggrund af telefonregninger for en repræsentativ måned.

Det er vigtigt at have for øje, at det skønsmæssige fradrag skal være dokumenterbart ud fra faktiske omstændigheder, hvilket Skattestyrelsen har særlig fokus på ved kontrolbesøg. Såfremt der sker ændringer i virksomhedens forhold, skal det overvejes, om skønnet skal opdateres.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.