FremdriftNyheder

Ny dom om beskatningsgrundlaget for firmabiler

Østre Landsret traf 7. juni 2019 en afgørelse (SKM2019.338.ØLR) om forståelsen af begrebet ”nyvognspris” i ligningslovens § 16, stk. 4. Der er tale om en stadfæstelse af en byretsdom (SKM.2018.331.BR). Konsekvensen af dommen må forventes at blive, at Skattestyrelsen vil rejse en række sager om indkomstforhøjelse vedrørende værdien af fri bil, og måske også hæftelsessager mod arbejdsgivere.

Østre Landsret afsagde i juni en dom om beskatning af firmabil, som allerede nu har skabt en vis furore. Dommen angår beskatningsgrundlaget for fri bil anskaffet højst 3 år efter første indregistrering.

Sagen kort beskrevet
Dommen angår en hovedaktionær, hvis selskab i 2011 købte en bil for 860.000 kr. Bilen var indregistreret af bilforhandleren som importør til 467.072 kr. godt et år forinden. Sagen handlede om, hvorvidt beskatningsgrundlaget var den pris, selskabet købte bilen for i 2011, dvs. 860.000 kr., eller om beskatningsgrundlaget skulle ske med afsæt i nyvognsprisen ved afgiftsberigtigelsen, dvs. 467.072 kr.

For biler, der er anskaffet af arbejdsgiveren højst 3 år efter første indregistrering, opgøres bilens værdi til den oprindelige nyvognspris, jf. ligningslovens § 16, stk. 4, 5. pkt., hvorfor hovedaktionæren var af den opfattelse, af beskatningsgrundlaget var ”nyvognsprisen” på 467.072 kr., som var bilens værdi ved afgiftsberigtigelsen. Skattemyndighederne var derimod af den opfattelse, at beskatningsgrundlaget skulle tage afsæt i selskabets anskaffelsessummen på 860.000 kr.

Landsskatterettens afgørelse
Landsskatteretten udtalte, at ”nyvognsprisen”, efter forarbejderne til ligningsloven, og efter en ordlydsfortolkning, skal defineres som den pris, forhandleren faktisk benytter ved afgiftsberigtigelsen, hvilket må forstås som bilens pris i handel og vandel. Landsskatteretten bemærkede, at bilens værdiansættelse ved afgiftsberigtigelsen var sket ved handel mellem bilproducenten og bilimportøren, og at første indregistrering ikke var sket i forbindelse med salg til en slutbruger i sædvanlig forstand.

Østre Landsrets dom
Østre Landsret fulgte Landsskatterettens, og i øvrigt byrettens, afgørelse, og fastslog således, at begrebet ”nyvognspris” i ligningslovens § 16, stk. 4, må forstås som den pris, en slutbruger skulle betale hos en forhandler ved erhvervelse af køretøjet som nyt.

Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse, og netop byretten havde lagt vægt på det generelle udgangspunkt i ligningslovens § 16 stk. 3, nemlig at goder, der stilles til rådighed af arbejdsgiver, skal beskattes med den værdi, som det ville koste medarbejderen at erhverve godet i fri handel.

Ydermere bemærker byretten, at der ved beskatning af biler, der er mere end tre år efter første indregistrering, tages afsæt i bilens reelle værdi (anskaffelsessummen), og at det selvsagt har formodningen imod sig, at lovgiver har ønsket et væsentligt andet princip ved beskatning af biler, der er under tre år gamle. Med andre ord mener byretten, at også biler anskaffet under tre år efter første indregistrering, skal beskattes med afsæt i den reelle værdi.

Hvad er konsekvensen af afgørelsen?
Det må forventes, at skattemyndighederne fremover vil have øget fokus på, om arbejdsgiver anvender den rigtige ”nyvognspris” ved opgørelse af værdi af fri bil, og som efter landsrettens afgørelse altså skal forstås som; den pris, en slutbruger skulle betale hos en forhandler ved erhvervelse af køretøjet som nyt.

Skattemyndighederne vil således se på, om den værdi, arbejdsgiver anvender, udtrykker den reelle markedspris, og som måske i flere tilfælde kan være højere end den nyvognspris, arbejdsgiveren har fået oplyst af forhandleren eller leasingselskabet.

Henvendelse fra skattemyndighederne om anvendt beskatningsgrundlag
Det må forventes, at adskillelige arbejdsgivere vil modtage henvendelser fra skattemyndighederne, hvor skattemyndighederne vil anmode om en redegørelse for det anvendte beskatningsgrundlag. Vi vil således formentlig opleve en del sager omkring forhøjelse af medarbejderens indkomst (korrektion af værdi af fri bil), ligesom det heller ikke kan udelukkes, at der vil forekomme enkelte sager mod arbejdsgivere om arbejdsgiveres hæftelse for ikke indeholdt skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Vi forventer, at skattemyndighedernes i første omgang formentlig vil have fokus på de dyrere biler, hvor der formentlig er den største forskel mellem den anvendte ”nyvognspris” og den pris, en slutbruger skulle betale hos en forhandler ved erhvervelse af køretøjet som nyt.

Kontakt
Jacob Kofoed, 2529 5622, Jacob.Kofoed@dk.ey.com
Anne Marie Hegelund, 2529 5269, Anne.Marie.Hegelund@dk.ey.com