Fremdrift

Indtast dit søgeord

Ny dom: Selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager?

11. september, 2019

  Sociale medier

Københavns Byret (SKM.2019.421.BR) har truffet en spændende afgørelse om en af skatterettens klassisk problemstillinger, nemlig om 101 udenlandske erhvervsdykkere skulle anses som selvstændigt erhvervsdrivende, eller om de skulle anses som lønmodtagere med den konsekvens, at der skulle indeholdes dansk skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Københavns Byret traf den 12. juli afgørelse i en interessant sag, om 101 udenlandske erhvervsdykkere, som arbejde offshore på service af undersøiske rørsystemer til olie- og gasselskaber mm.

Sagen

De udenlandske erhvervsdykkere (fortrinsvis fra Holland og Storbritannien) var organiseret som selvstændigt erhvervsdrivende eller drev virksomhed i selskabsform. De udenlandske erhvervsdykkere arbejde i Danmark for et hollandsk selskab, som ikke havde hjemting her i landet.

Spørgsmålet i sagen var, om det hollandske selskab var forpligtet til at indeholde dansk kulbrinteskat og arbejdsmarkedsbidrag. Det ville være tilfældet, hvis de udenlandske erhvervsdykkere skulle anses som lønmodtagere efter intern dansk ret – og dermed kulbrinteskattepligtige efter kulbrinteskattelovens § 21, stk. 2. Derimod var det hollandske selskab ikke indeholdelsespligtig, hvis de udenlandske erhvervsdykkere skulle anses som selvstændigt erhvervsdrivende.

Dette er et vanskeligt, men også et meget klassisk spørgsmål, indenfor skatteretten, og vanskeligheden har affødt en righoldig praksis, hvor SKM.2019.421.BR, blot er det seneste input i rækken.

Dommen

Udgangspunktet for bedømmelsen og besvarelsen af spørgsmålet er cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994 til personskatteloven, hvori der er opregnet en række kriterier, som kan indgå i afvejningen med forskellig styrke.

I den konkrete sag kom både Landsskatteretten og Københavns Byret frem til det resultat, at forholdet mellem det hollandske selskab og de 101 udenlandske erhvervsdykkere skulle anses som lønmodtagerforhold. Dette selvom de respektive skattemyndigheder i dykkernes hjemlande skattemæssigt anerkendte dykkerne som selvstændige erhvervsdrivende.

Der blev bl.a. lagt vægt på, at dykkernes arbejde ikke blev udført for egen regning og risiko (ingen selvstændig økonomisk risiko), at arbejdet blev udført efter det hollandske selskabs anvisninger, at arbejdstiden var fastsat af det hollandske selskab, at lønnen blev udbetalt med et fast beløb pr. dag. Henset bl.a. hertil blev de udenlandske erhvervsdykkere anset som lønmodtagere. Det forhold, at dykkerne ansås for selvstændigt erhvervsdrivende i deres respektive hjemlande, kunne ikke føre til et andet resultat.

Konsekvensen af dommen blev, at det hollandske selskab var indeholdelsespligtig af dansk kulbrinteskat og arbejdsmarkedsbidrag for til sammen knapt 4,7 mio. kr.

Afgørelsen viser med al tydelighed, at det kan få alvorlige følger, hvis det ikke indledningsvist undersøges, om det tænkte set-up kan holde til skattemyndighedernes besøg.

Ansættelsesretlige konsekvenser

Det er ikke kun skatteretligt, at sondringen har stor betydning. Også inden for ansættelsesretten er vurderingen af, om en persons arbejde er udført af en selvstændig erhvervsdrivende eller i et lønmodtagerforhold meget vigtig. Afgørelsen ovenfor (SKM.2019.491.BR) vedrørte kun det skattemæssige efterspil.

Hvis en domstol eller en administrativ myndighed mener, at et arbejde skal anses som et lønmodtagerarbejde – og ikke arbejde udført af en selvstændig erhvervsdrivende – kan en arbejdsgiver ansættelsesretligt blive pålagt betale følgende krav med tilbagevirkende kraft fra samarbejdets start, medmindre forholdet er forældet:

• Betaling af feriepenge
• Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis
• Betaling af løn under barsel
• Løn i en opsigelsesperiode i henhold til funktionærlovens regler
• Evt. godtgørelse for usaglig opsigelse i henhold til funktionærlovens regler
• Indbetaling til pensionsordning og øvrige forpligtelser i henhold til eventuelle kollektive overenskomster.

Hvilke momenter indgår i vurderingen af, om der er tale om lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende?

I mange tilfælde giver det sig selv, om der er tale om en lønmodtager eller en selvstændigt erhvervsdrivende. Men det kan i grænsetilfælde være vanskeligt at afgøre. Der findes en lang række forhold, som er typiske for en lønmodtager henholdsvis for en selvstændig erhvervsdrivende, og som foruden kontrakten, derfor vil indgå i en vurdering af, hvordan forholdet reelt kan kvalificeres.

Vi har nedenfor opsummeret nogle af de momenter, som kan udledes af retspraksis, og som derfor kan indgå ved etableringen af et fremadrettet samarbejdsforhold, for at reducere risikoen for at samarbejdsforholdet kvalificeres i uoverensstemmelse med parternes ønske.

Hvad er typisk for lønmodtagere?

• Arbejdsgiveren udsteder instrukser om arbejdets udførelse, fører tilsyn og kontrol.
• Typisk er der kun én arbejdsgiver.
• Det er aftalt, at arbejdet skal leveres løbende.
• Arbejdstiden fastsættes typisk af arbejdsgiveren.
• Aflønningen er fastsat på grundlag af et antal arbejdstimer, evt. med tillæg af bonus, overtidsbetaling, etc.
• Lønnen betales hver måned, hver 14. dag eller hver uge.
• Arbejdet udføres for arbejdsgivers regning og risiko.
• Indkomsten er i overvejende grad en nettoindkomst for medarbejderen. Den ansatte kan dog godt i mindre omfang afholde udgifter i forbindelse med arbejdet, eksempelvis kontorhold, tøj, transport, overnatning eller mad, uden at der er tale om selvstændigt erhverv.
• Den ansatte har ret til et opsigelsesvarsel, løn under sygdom, løn under barsel, og i øvrigt er omfattet af ferieloven, funktionærloven, lov om arbejdsskadeforsikring, lov om arbejdsmiljø, etc.
• Andre typiske forhold er personalegoder så som fri telefon, fri bil, udbetaling af kørselsgodtgørelse, julegave, fester for personalet, kantine, adgangskort til virksomheden etc.

Hvad er typisk for selvstændige erhvervsdrivende?

• Selvstændigt erhvervsdrivende tilrettelægger selv arbejdet (leder, fordeler og fører eget tilsyn med arbejdet) og får ingen anden anvisning på arbejdets udførelse end det, der fulgte med den oprindelige opgave.
• Der udføres opgaver for en hel række af hvervgivere, og den selvstændige erhvervsdrivende er ikke på grund af en enkelt opgave afskåret fra at udføre opgaver for andre hvervgivere.
• Den selvstændige erhvervsdrivende bærer selv det økonomiske ansvar overfor hvervgiver med hensyn til arbejdets udførelse, men forpligtelsen er begrænset til den enkelte opgave.
• Betaling for opgaven sker efter regning og sædvanligvis først når opgaven er færdig og leveret som aftalt.
• I prisen for opgaven har den selvstændige erhvervsdrivende taget hensyn til, at han skal afholde alle udgifter til opgavens udførelse, garantien for det udførte arbejde, men prisen er samtidigt påvirket af markedet for den slags opgaver.
• Den selvstændige erhvervsdrivende afholder selv udgifter til materialer og køb af maskiner, eksempelvis IT.
• Den selvstændige erhvervsdrivende kan frit ansætte personale til hjælp ved udførelse af opgaverne.
• Den selvstændige erhvervsdrivende er i besiddelse evt. autorisation, bevilling eller lignende, der kræves for at udføre arbejdet.
• Den selvstændige erhvervsdrivende er momsregistreret, og der faktureres incl. moms.
• Ansvar for evt. ulykke under arbejdet påhviler den selvstændige erhvervsdrivende.

Kontakt

Hvis I har spørgsmål angående grænsefladerne mellem selvstændigt erhvervsdrivende og lønmodtagere, herunder den skatte- og ansættelsesretlige behandling, er I velkommen til at kontakte os.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.