Fremdrift

Indtast dit søgeord

Overdragelse af bil mellem interesseforbundne parter

Skatterådet har afgivet et bindende svar (SKM.2019.440.SR) om beskatningsgrundlaget for fri bil i forbindelse med et salg mellem hovedaktionæren og dennes holdingselskab (interesseforbundne parter). Skatterådet fastslog, at overdragelsen ikke var sket på sædvanlige og markedsmæssige vilkår, og at overdragelsen ikke var forretningsmæssigt begrundet. Overdragelsen kunne derfor ikke tillægges skattemæssig virkning.

Sagen kort

Hovedaktionæren havde i april 2016 købt en ny Volvo for 1,3 mio. kr. Hovedaktionæren solgte bilen til sit selskab i maj 2019 for 675.000 kr., for efterfølgende at lease tilbage fra selskabet. Salgsprisen til selskabet var identisk med en Volvo forhandlers vurdering af bilens værdi.

Hovedaktionæren ville have Skatterådet til at bekræfte, om det var salgsprisen til selskabet på 675.000 kr. eller den oprindelige nyvognspris på 1,3 mio. kr. som udgjorde beskatningsgrundlaget.

Værdi af fri bil ville – hvis overdragelsen kunne tillægges skattemæssig virkning – blive reduceret med 125.000 kr. (fra 275.000 kr. til 150.000 kr.).

Bilen blev omregistreret, og der skete betaling af købesum. Skatterådet, som tiltrådte Skattestyrelsens indstilling, fastslog:

 • At selskabets købspris lå noget under markedsprisen efter Motorstyrelses umiddelbare vurdering.
 • At den indgåede leasingaftale mellem hovedaktionær og selskabet, var usædvanlig (usædvanlige opsigelsesvilkår).
 • At det var oplyst, at der ikke var nogen forretningsmæssig begrundelse for overdragelsen fra hovedaktionær til selskabet.

 

På den baggrund fastslog Skatterådet, at overdragelsen ikke havde skattemæssig virkning, og at hovedaktionæren fortsat skulle beskattes af fri bil med udgangspunkt i den oprindelige nyvognspris på 1,3 mio. kr.

Tidligere sager om beskatningsgrundlag ved salg mellem interesseforbundne parter

Skatterådets svar i SKM.2019.440.SR ligger i kølvandet på to nye afgørelser, nemlig byretsdommene SKM.2019.5.BR og SKM.2019.150.BR.

I SKM.2019.5.BR blev overdragelsen anerkendt, og beskatning skulle ske med udgangspunkt i selskabets købspris, og ikke den oprindelige nyvognspris. Det blev i SKM.2019.5.BR anset for bevist, at overdragelsen mellem hovedaktionær og selskab var sket på sædvanlige og markedsmæssige vilkår, og at overdragelsen var forretningsmæssigt begrundet. I denne sag var salget bl.a. begrundet i et ønske om at styrke likviditeten under finanskrisen. Der skete omregistrering og faktisk betaling af købesum.

I SKM 2019.150.BR fandt retten, at overdragelsen primært var sket med henblik på at nedbringe beskatningsgrundlaget. Der skete ikke omregistrering, ligesom betaling skete via kontering på en mellemregningskonto. Retten fandt, at der ikke var tale om et salg på sædvanlige og markedsmæssige vilkår, og at handlen ikke var reel. Overdragelsen mellem de interesseforbundne parter kunne derfor ikke tillægges skattemæssig virkning.

Afgørelsernes betydning

Det må på baggrund af de seneste afgørelser konkluderes, at overdragelse mellem interesseforbundne parter efter omstændighederne kan anerkendes skattemæssigt, og at man således kan reducere beskatningsgrundlaget betragteligt. Men det må ikke være begrundelsen for overdragelsen. Det er en forudsætning, at overdragelsen skal være sædvanlig, ske på markedsmæssige vilkår og være forretningsmæssigt begrundet.

Det fordrer som minimum, at der sker omregistrering i Motorregisteret, betaling af købesum og overdragelse til markedspris. Men hertil kommer, at der skal være en forretningsmæssig begrundelse for overdragelsen, som, i et eller andet omfang, klart skal overdøve den omstændighed, at også beskatningsgrundlaget nedbringes ved overdragelsen. Det må anbefales, at der i forbindelse med enhver overdragelse mellem interesseforbundne parter, sker en vurdering af, om overdragelsen også skattemæssigt skal tillægges virkning.

 

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.