Fremdrift

Indtast dit søgeord

UDSKYDELSE! Ejendomsvurderingen kommer – men får først effekt i 2024

Skatteministeren har på et pressemøde netop offentliggjort, at ikrafttrædelsestidspunktet for det nye ejendomsvurderingssystem udskydes til 2024 for boligejere.

Det skyldes, at de nuværende IT-systemer endnu ikke kan understøtte opkrævningen af grundskyld, der fremover skal opkræves via forskudsskattesystemet/årsopgørelsen. Indholdet af de politiske forlig, som ligger bag det nye ejendomsvurderingssystem fastholdes, og udskydelsen forventes derfor ikke at få indflydelse på det materielle indhold af det nye ejendomsvurderingssystem, som dermed forbliver uændret.

Skatteministeriet har offentliggjort, at der alene sker en udskydelse for erhvervsejendomme med 1 år. Dvs. udsendelse af ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme, andels- og lejeboliger i 2022 med effekt for 2023.

Hos EY følger vi udviklingen tæt og holder jer opdateret.

Der har længe været råbt ”ulven kommer”, men nu skulle den være god nok – altså i 2024. Vurderingsstyrelsen udsender nye ejendomsvurderinger for ejerboliger i perioden 2020-2022 efter ny vurderingslov med vurderingstermin 1. januar 2020.

Når det nye vurderings- og beskatningssystem er fuld implementeret, vil det få vidtgående konsekvenser for ejere af fast ejendom. Både for personer og selskaber.

Vi vil i denne artikel belyse udvalgte konsekvenser for de boligejere, der modtager en ny ejendomsvurdering med termin 1. januar 2020.

Hvem modtager ejendomsvurdering pr. 1. januar 2020?

Der foretages ejendomsvurdering pr. 1. januar 2020 for ejerboliger. Med ejerboliger forstås ejendomme med højest to boligenheder anvendt til:

• Ejendomme til helårsbeboelse
• Ejerlejligheder til helårsbeboelse
• Sommerhuse og andre fritidshuse
• Sommerhusejerlejligheder

Om det er en person eller et selskab, der er ejer, er underordnet. Det er anvendelsen, der er afgørende.

Ejer en person eller et selskab en ejendom med 10 lejligheder, hvor der er opdelt i ejerlejligheder, så modtager ejeren ny ejendomsvurdering gange 10 i 2020. Modsat, hvis samme ejendomme ikke er opdelt i ejerlejligheder, så modtages først ny ejendomsvurdering i 2021 for én ejendom.

Den nye ejendomsvurdering får først effekt for ejendomsværdiskat, grundskyld og dækningsafgift i 2024.

Ejendomsvurderingen pr. 1 januar 2020 forventes udsendt successivt i løbet af 2020 til 2022.

De væsentligste konsekvenser

Kommune for kommune skal overgangen til det nye system være provenu neutralt. Det er for kommunen som helhed, og ikke for den enkelte ejer. Der vil være vindere og tabere i alle byer.

Der forventes væsentligt højere grundværdier i de store byer. Dette gælder især grunde under boligejendomme i områder, der alene er reguleret af en kommuneplan.

I beskatningsgrundlaget for ejendomsværdiskat, grundskyld og dækningsafgift gives fremadrettet et 20 % forsigtighedsnedslag. Samtidig ændres satser for opkrævning af skatterne. I byer som København og Aarhus, hvor der forventes væsentlige stigninger på grundværdier, forventes der samtidig markant lavere satser for grundskyld. Skatteministeriet har offentliggjort prognoser kommune for kommune.

Ejendomsværdiskattestoppet (2001- og 2002-værdier) og loft over grundskylden (grundskatteloftsværdier) ophører fra og med 2021. Dette er ikke vedtaget ved lov endnu, men det er en del af den politiske aftale. Det har især betydning for ejendomsværdiskatten. I dag opkræves de fleste ejendomsværdiskater med 10 promille af 2001- vurderingen tillagt 5 % eller af 2002-vurderingen. Skatteministeriet har i en tidlig prognose estimeret en fremtidig ejendomsværdiskat på 0,55 % af beregningsgrundlaget (ejendomsværdi x 80 %), der ikke overstiger bundgrænsen og 1,4 % af resten (bundgrænsen på 3.040.000 kr. forventes hævet til 7.500.000 kr.).

Eksempel:

 • Ejendomsværdi 2001: 1.000.000 kr.
 • Ejendomsværdi 2002: 1.000.000 kr.
 • Ejendomsværdi 2024: 5.000.000 kr.

 

Ejendomsværdiskatten er i dag på 10 promille af 1.000.000 kr. lig 10.000 kr. Fra 2024 bliver ejendomsværdiskatten på 5.000.000 kr. * 80 % * 5,5 promille (prognose) lig 22.000 kr. En stigning på 12.000 kr. med mindre ejeren får skatterabat.

Skatterabat

Fysiske personer får skatterabat. Vi forventer, at muligheden for deltagelse i skatterabatordningen udskydes tilsvarende til 2024, dvs. ved køb af boilg senest 31. december 2023. Det er endnu usikkert og afklaringen må afvente yderligere udmeldinger. Med skatterabat forstås, at man aldrig kommer til at betale en eventuel stigning i ejendomsskatterne som følge af overgangen til det nye ejendomsvurderingssystem. Betaler man i dag 10.000 kr., i ejendomsskatter, så kommer man ikke til at betale stigningen på de 12.000 kr., illustreret i eksemplet ovenfor. Stigninger i ejendomsskatterne mellem to vurderingsterminer fra 2024 (forventet) og fremefter vil forventeligt blive indefrosset og tinglyst på ejendommen, og forfalder først til betaling på tidspunktet for et fremtidigt salg af ejendommen. Indefrysningsordningen forventes at blive frivillig, således man godt kan betale fremtidige stigninger af ejendomsskatterne løbende, som de forfalder.

Den næste ejer af ejendommen, ved handel efter 1. januar 2024 (forventet), vil skulle betale den nye højere ejendomsskat – uden indregnet skatterabat.

Den nærmere udformning af skatterabatten er endnu ikke kendt, da der ikke er fremsat lovforslag vedrørende dette endnu. Skatterabatten gælder både grundskyld og ejendomsværdiskat. Vi forventer, der vil blive vedtaget særlige betingelser for opnåelse af skatterabat på ejendomsværdiskat.

15 %-reglen

Fysiske personer inden for gaveafgiftskredsen (typisk op- og nedadgående slægtslinje) kan som udgangspunkt overdrage faste ejendomme til den offentlige ejendomsvurdering +/- 15 %. Dette kan der i langt de fleste tilfælde støttes ret på. Det forventes fortsat, at 15 %-reglen ændres til en 20 %-regel senest på tidspunktet for offentliggørelse af de nye 2020-ejendomsvurderinger.

Da der forventes væsentlige stigninger i ejendomsvurderingen på en række ejendomme, så vil anvendelse af 15 %-reglen med stor sandsynlighed være mere attraktiv end den kommende 20 %-regel.

Undtagelser til anvendelsen af 15 %-reglen kan være væsentlige ændringer til ejendommen siden sidste vurdering eller ved ”særlige omstændigheder”. Særligt i gavesituationer skal der efter nugældende offentliggjort praksis meget til, før der foreligger en ”særlig omstændighed”, hvor Skattestyrelsen kan korrigere prisen. EY er opmærksom på, at Skattestyrelsen i ikke offentliggjorte afgørelser, har nægtet anvendelse af 15 %-reglen, med henvisning til, at en nylig handel med tredjemand udgør særlige omstændigheder. Dette er stik imod gældende praksis, men det illustrerer, at en vis forsigtighed bør iagttages (f.eks. ved anvendelse af skatteforbehold).

Det må forventes, at kombinationen at de nye højere ejendomsvurderinger med en 20 %-regel, fortsat vil resultere i en række familiehandler af for eksempel sommerhuse og forældrekøbslejligheder over de næste måneder. Hvis næste generation skal overtage forældrekøbslejligheden, så vil en handel inden offentliggørelsen af de nye ejendomsvurderinger fortsat sikre en mulighed for en mere fordelagtig overdragelsesværdi.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.