Fremdrift

Indtast dit søgeord

Der udsendes vejledende vurderinger i e-boks til op mod 80.000 boligejere

Vurderingsstyrelsen trykker onsdag den 30. oktober 2019 for første gang på ”vurderingsknappen” og udsender vejledende vurderinger som led i en storskalatest af det nye ejendomsvurderingssystem til op mod 80.000 boligejere i hele landet (få kommuner undtaget).

Såfremt du er blandt de udvalgte, vil du modtage en besked i e-boks med nærmere information og vejledning. Der udsendes kun vejledende vurderinger på ejerboliger til helårsbeboelse. Der udsendes ikke vejledende vurderinger på ejerlejligheder og sommerhuse.

Der er alene tale om vejledende vurderinger, som ikke er juridisk bindende eller i øvrigt har nogen skattemæssig betydning.

Lancering af ny vurderingsportal

I forbindelse med udsendelsen af de vejledende vurderinger lanceres Vurderingsportalen.dk, hvor du, som boligejer, fremover kan blive klogere på de nye ejendomsvurderinger og logge ind med NemID og se vurderingen af netop din ejerbolig.

Efter log-in vil der være mulighed for at se det grundlag, som Vurderingsstyrelsen vil lægge til grund for den nye vurdering af netop din bolig. Det kan eksempelvis være oplysninger om ejendommens areal, ejendomstype, afstand til kystlinje, afstand til motorvej/jernbane og lignende faktiske og geografiske forhold, der vurderes at have indflydelse på værdien af din bolig.

Det vil desuden være muligt at se det sammenligningsgrundlag, som ligger til grund for ejendomsvurderingen, herunder hvilke konkrete salg i nærområdet, der indgår i beregningen af kvadratmeterprisen for det område, hvori din bolig er beliggende. Derudover vil det for hver ejendom være muligt at se eventuelt specifikt værdiforøgende eller værdinedsættende korrektioner, der eventuelt begrunder en afvigelse fra den generelle områdepris for din bolig.

Vurderingsportalen skal sikre effektiv kommunikation med hver enkelt boligejer

Vurderingsportalen skal på den ene side fungere som generel informationsside om de nye ejendomsvurderinger og de vurderingsmetoder, der ligger bag det nye ejendomsvurderingssystem, på den anden side har Vurderingsportalen til formål (efter log-in), at præsentere dig som boligejer for de specifikke data og oplysninger, som ligger til grund for vurderingen af netop din bolig.

Vurderingsportalen vil på den måde komme til at fungere som en form for samlingsportal, der opsummerer oplysninger, som er registreret i andre offentlige systemer som eksempelvis BBR-registret, Geodataregistret m.v. på tværs af styrelser, kommuner og andre offentlige instanser. Formålet er at sikre en enkel og transparent kommunikation mellem borgere og myndigheder.

Du vil som boligejer, via Vurderingsportalen, kunne downloade en PDF-version af din ejendomsvurdering, der helt ned i detaljen viser, hvordan vurderingen af din bolig er sammensat og beregnet. På den måde sikres du som boligejer den nødvendige gennemsigtighed, som ellers hidtil har været en stor anke under det nugældende ejendomsvurderingssystem.

Du vil som boligejer også kunne anvende Vurderingsportalen til at finde vejledning til ændring af BBR-oplysninger, og det vil være muligt for dig at deklarere information og oplysninger, som du finder har vurderingsmæssig relevans, og som du dermed finder nødvendige at oplyse Vurderingsstyrelsen om.

Det vil også være muligt at kommentere på de data og oplysninger, som konkret fremgår for din ejendom. Vurderingsstyrelsen foretager herefter en selvstændig vurdering af, om dine oplysningerne skal tages i betragtning i forbindelse med fastsættelsen af vurderingen af din bolig.

Afsluttende bemærkninger

Det forventes, at Vurderingsstyrelsen ikke vil tage hensyn til oplysninger, som på baggrund af en skønsmæssig vurdering ikke formodes at kunne ændre ejendomsværdien med mere end 5 %.
Dette skal holdes op mod, at der indføres et ændringsbehov på minimum 20 % i det administrative klagesystem, og at der i forbindelse med beregningen af ejendomsværdiskat og grundskyld i 2024 indføres et forsigtighedsprincip, hvorefter alene 80 % af ejendomsværdien og grundværdien danner grundlag for beregningen af henholdsvis ejendomsværdiskat og grundskyld.

Vurderingsstyrelsen vil i forbindelse med lanceringen af det nye ejendomsvurderingssystem foretage manuel kontrol af over 400.000 ejerboligvurderinger af en samlet estimeret population på ca. 1,7 mio. ejerboliger med henblik på at stressteste det nye vurderingssystem samt udbedre eventuelle generelle fejl og mangler, som måtte vise sig i løbet af vurderingsprocessen. Ejerboliger til manuel kontrol udvælges, så de i størst muligt omfang afspejler den samlede population af ejerboliger med hensyn til anvendelse, geografi m.v.

Frem mod de nye juridisk bindende ejendomsvurderinger, der forventeligt udsendes i perioden fra andet halvår 2020 og frem til 2022, vil Vurderingsportalen fungere som informationsside om de nye ejendomsvurderinger og metoden bag. Efter udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger, vil du kunne tilgå din vurdering via Vurderingsportalen.

Det forventes, at de nye juridisk bindende ejendomsvurderinger for ejerboliger vil få skattemæssig virkning fra og med 2024.

Det er endnu uklart, hvorledes vurderingsportalen på sigt udvides til også at omfatte erhvervsejendomme m.v. Dette afventer fortsat en afklaring.

Der forhandles fortsat i forligskredsen på Christiansborg omkring væsentlige dele af det nye ejendomsvurderingssystem. Hos EY følger vi udviklingen og de politiske forhandlinger tæt, så vi løbende kan holde jer opdateret.

Andre relevante artikler

[contact-form-7 404 "Not Found"]
[contact-form-7 404 "Not Found"]

Vil du have hjælp?

Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.