Fremdrift

Indtast dit søgeord

Skattefri overdragelse af kapitalandele til erhvervsdrivende fond

Går du med overvejelser om at overdrage kapitalandele i ét eller flere af koncernens selskaber til en erhvervsdrivende fond, så kan den nye ”fondsbeskatningsmodel” være relevant for dig.

Den nye model vil have stor betydning for de muligheder, der fremadrettet vil være til rådighed for virksomhedsejere – f.eks. i forbindelse med et helt eller delvist generationsskifte til en erhvervsdrivende fond. Det gælder både i levende live og ved arv.

Den politiske proces har stået på siden 2013 og er nu afsluttet med et konkret lovforslag, der er sendt i høring her i efteråret 2019. De nye regler betyder, at en virksomhedsejer skatte- og afgiftsfrit kan overdrage kapitalandele i driftsaktive selskaber som gave eller arv til en erhvervsdrivende fond. Prisen for at bruge den nye model er, at fonden skal opgøre og betale en såkaldt ”stifterskat”.

Vi forventer, at lovforslaget fremsættes i folketinget i løbet af november måned 2019. Der er lagt op til, at de nye regler skal træde i kraft 1. januar 2020.

Den gamle ”holding-model” afskaffes

Overordnet set er den absolut væsentligste konsekvens ved de nye regler, at den såkaldte skattefrie ”holding-model” ikke længere vil kunne anvendes ved overdragelse af datterselskaber til fonde.

Holding-modellen er kort fortalt den i skattepraksis godkendte model, hvor f.eks. hovedaktionæren – via et holdingselskab –  vederlagsfrit overdrager kapitalandelene i et eller flere datterselskaber til en fond med almennyttigt eller almenvelgørende formål, og uden skatte-  eller afgiftsmæssige konsekvenser for hverken fonden eller hovedaktionæren. Modellen kan anvendes på f.eks. drifts- og ejendomsselskaber.

Denne ”holding-model” vil efter de foreslåede regler blive ”historik” til fordel for den nye fondsbeskatningsmodel og vil medføre udbyttebeskatning hos hovedaktionæren, hvis den gennemføres efter de nye regler er trådt i kraft.

Afskaffelsen af den model er i praksis en betydelig forringelse af de samlede muligheder for at tænke fonde ind i f.eks. et generationsskifte – i særdeleshed fordi hovedparten af erhvervsvirksomheder drives i selskabsform og allerede i dag er ejet via helt almindelige selskabsstrukturer med holdingselskaber.

Den nye fondsbeskatningsmodel i hovedtræk

Med de nye regler skabes fremadrettet en konkret lovfæstet overdragelsesmodel målrettet de situationer, hvor en ejer, der driver virksomhed i selskabsform, ønsker at overdrage sine kapitalandele til en erhvervsdrivende fond enten ved gave eller arv. Dvs. en overdragelse til fonden uden modydelse (betaling).

Modellen gør det muligt – under opfyldelsen af en række betingelser – at overdrage kapitalandele i driftsaktive selskaber til en erhvervsdrivende fond, uden skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser på overdragelsestidspunktet for hverken ejeren eller fonden. De væsentligste betingelser er (udvalgte):

• Fonden skal være erhvervsdrivende.
• Fonden må ikke have familiemæssige formål (ingen fortrinsret for overdrager eller familien)
• Værdien af kapitalandelene skal tilfalde fondens grundkapital.
• Fonden skal blive ejer af mindst 25 % af kapitalen og mindst 50 % af stemmerettighederne i selskabet.
• Udbytte skal tilfalde fonden i forhold til ejerandel af kapitalen.
• Selskabet der overdrages må ikke være en såkaldt ”pengetank” (dvs. det skal være en driftsaktiv virksomhed i selskabet – kort sagt mere end 50 % af indtægter og aktiver skal knytte sig til aktiv virksomhed).

Opfyldes betingelserne gør de nye regler det muligt at overdrage kapitalandele i et selskab, der både ejes enten direkte af en fysisk person eller indirekte gennem et holdingselskab. Første del er nyt i forhold til anvendelsen af den tidligere omtalte ”holding-model” og medfører, at det ikke længere vil være et krav, at kapitalandelene skal være ejet gennem et holdingselskab, for at kunne overdrages til en fond uden skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser.

Kravet om at det overdragne selskab ikke må være en såkaldt pengetank, vil som et væsentligt praktisk forhold udelukke overdragelse af ejendomsselskaber efter modellen.

Reglerne omfatter ikke overdragelse af personligt drevne virksomheder til en fond. Det vil umiddelbart kræve en forudgående virksomhedsomdannelse til selskabsform.

Skattemæssige konsekvenser for fonden – særligt om ”stifterskatten”

Fonden vil som udgangspunkt være skatte- og afgiftsfri af værdien af de kapitalandele som modtages fra ”giver” enten ved gave eller arv. Fonden bliver dog i forlængelse af overdragelsen pålagt at betale en såkaldt stifterskat.

Stifterskatten opgøres på overdragelsestidspunktet svarende til 22 % af den gevinst, der ville have været udløst hos overdrageren ved et almindeligt salg af kapitalandelene. I de situationer, hvor f.eks. hovedaktionæren har negativ anskaffelsessum, skal skatteværdien af denne dog indbetales til Skatteforvaltningen inden overdragelse til fonden.

Den opgjorte skat tillægges en saldo, som fonden løbende foretager afdrag på ved indbetaling til Skatteforvaltningen. Afdrag på stifterskatten foretages typisk i takt med, at fonden modtager udbytter eller ved afståelse af de erhvervede kapitalandele. Saldoen forrentes med diskontoen plus 1 % point p.a. (dog altid minimum 1 %).

Såfremt fonden foretager uddelinger eller hensættelser i året til almennyttige formål, sker der en reduktion af saldoen for stifterskat.

Det er i relation til fonden centralt at være opmærksom på, at så længe fonden har en saldo for stifterskat, vil der være begrænsninger på fondens muligheder for at modtage skattefrie indtægter og gaver til uddeling til almennyttige formål samt opnå fradrag herfor. De muligheder en fond således normalt har for at modtage skattefrie indtægter og opnå fradrag for uddelinger til almennyttige formål, vil ved anvendelsen af de nye regler være suspenderet, indtil saldoen for stifterskat er bragt til endeligt ophør.

Afslutning

De nye muligheder bliver en del af værktøjskassen ved f.eks. planlægning af generationsskifter, hvor inddragelse af erhvervsdrivende fonde giver mening.

Hos EY følger vi lovgivningsprocessen omkring de nye regler og holder Jer opdateret herom.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.