Fremdrift

Indtast dit søgeord

Er din virksomhed leverandør til pensionsinstitutter?

Tilbage i marts 2014 afsagde EU-Domstolen dom i sag C-464/12, ATP PensionService A/S. Dommen ændrede dansk praksis, hvorefter pensionskasser og andre pensionsinstitutter efter en konkret vurdering kan anses for at være en investeringsforening i momsmæssig forstand, som kan købe forvaltningsydelser uden moms.

Som leverandør til pensionsinstitutter, bør man derfor tjekke, hvorvidt den ydelse man leverer, er omfattet af momsfritagelsen for forvaltningsydelser eller ej, da dette kan have betydning for ydelsens pris.

Hvis du er i tvivl om hvorvidt, at praksisændringen har betydning for den virksomhed, du sidder i, kan nedenstående måske hjælpe dig på vej.

Begrebet ¨forvaltning¨ – Hvilke ydelser er omfattet af momsfritagelsen?

Ifølge SKAT medfører ATP-dommen ikke en udvidelse af begrebet ¨forvaltning¨ af investeringsforeninger i momsmæssig forstand, men begrebet har siden dommen været igennem en udvikling, senest med en præcisering af begrebet i et styresignal fra marts 2019.

Momsfritagelsen omfatter ydelser, der specifikt og væsentligt vedrører den virksomhed, som en investeringsforening udøver, hvilket vil sige, at der skal være en tæt sammenhæng mellem den leverede administrative og regnskabsmæssige ydelse og den virksomhed, som udøves af en investeringsforening, herunder pensionsinstitutter.

Det vigtige her er at kigge på om en given ydelse lige så vel kunne være leveret til en byggevirksomhed som en investeringsforening. Hvis dette er tilfældet, vil ydelsen ikke blive anset for at være specifik for investeringsforeningen.

Overordnet set kan man dele momsfrie forvaltningsydelser op i:

• Forvaltningen af formuen

• Due diligence, rådgivning ved køb/salg, værdiansættelse, prospekt, juridisk assistance, SPA affattelse mv.

• Administrationen af investeringsforeningen

• Markedsføring, bogholderi, regnskabsassistance, momsindberetning, selvangivelse, indkaldelse til investormøde mv.

Af hensyn til leverandørernes mulighed for at vurdere momspligten på de leverede ydelser har SKAT i den Juridiske Vejledning opstillet en ikke-udtømmende liste med eksempler på ydelser, som anses for værende momsfritagne forvaltningsydelser, samt ydelser som SKAT ikke betragter som momsfrie forvaltningsydelser, herunder:

• Den faktiske drift af en fast ejendom (Bemærk, at ydelser i forbindelse med udvælgelse, køb og salg af fast ejendom er omfattet af fritagelsen)
• Opgaver udført af en depositar
• IT- og teleydelser
• Osv.

Begrebet ¨investeringsforening¨ – Hvem er omfattet af momsfritagelsen?

Ifølge EU-domstolen er det op til den enkelte medlemsstat at foretage et skøn for at definere, hvilke foreninger der er omfattet af begrebet ¨investeringsforeninger¨. Medlemsstaterne er forpligtigede til at leve op til bestemmelsens formål, som er at gøre det lettere for investorer at investere i investeringsforeninger.

Ifølge seneste styresignal på området er det Skattestyrelsens opfattelse at følgende kriterier skal være opfyldt før et investeringsinstitut kan anses for at være en investeringsforening:

 1. Foreningen skal have til formål at foretage kollektiv investering.
 2. De opsparede midler skal investeres ud fra et princip om risikospredning.
 3. Risikoen skal bæres af investorkunderne og afkastet afhænger af investeringerne.
 4. Foreningen er undergivet et særligt statsligt tilsyn.
 5. Foreningen er undergivet de samme konkurrencebetingelser og appellerer til den samme kreds af investorer som UCITS-investeringsinstitutterne.

 

Med andre ord skal der være tale om en sammenslutning af investorer, hvor foreningen samler investorernes eller indskydernes penge i en pulje, som hver investor får en forholdsmæssig ejerandel i.

Ovenstående må ikke anses for endeligt, men et indblik i hvor vi befinder os på området på nuværende tidspunkt. Det må forventes, at SKAT fortsat søger at skabe klarhed over hvilke ydelser, der kan anses for at være omfattet af momsfritagelsen for forvaltning af investeringsforeninger, og hvilke investeringsinstitutter, der opfylder betingelserne for at kunne købe disse ydelser uden moms. Der hersker blandt både leverandører og pensionsinstitutter stadig usikkerhed om rækkevidden af momsfritagelsen samt hvilke ydelser, der kan anses for omfattet af denne.

 

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.