Fremdrift

Indtast dit søgeord

Finanslov 2020 – hvad betyder den for din virksomhed?

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet vedtog den 2. december 2019 finansloven for 2020.

En række af de nye forhold var allerede kendt på forhånd, men der er også overraskelser med i den endelig finanslov. Flere af emnerne skal dog nu udmøntes i egentlige lovforslag, før omfang og rækkevidde kan endelig vurderes.

Finansieringen af en række tiltag på velfærds- og klimaområdet finansieres via forhøjelse af skatter og afgifter, samt tilbagerulning af påtænkte skattelettelser:

 • Forhøjelse af bo- og arveafgift ved overdragelse af erhvervsvirksomheder
 • Tinglysningsafgiften forhøjes
 • Forhøjelse af afgifterne på væddemål og onlinekasino
 • Tredobling af afgift på bæreposer og engangsservice
 • Skattelettelse af fri telefon aflyses
 • Genindførsel af registreringsafgift på fly
 • Afskaffelse af forældrekøbte lejligheder i virksomhedsordningen
 • Stramning af beskatning af leasede firmabiler.

 

Den vedtagne finanslov indeholder endvidere en række yderligere forhold, som relaterer sig til skatter og afgifter, samt bidrager til finansieringen heraf:

 • El-biler – annullering af afgiftsstigninger og fremme af grønne firmabiler
 • Genindførsel af afgiften på PVC-folier
 • Genindførsel af afgift på PVC og ftalater
 • Indeksering af punktafgifter
 • Håndtering af finansieringsudestående vedrørende registreringsafgiften
 • Afgifterne på tobak sættes op (prisstigning på ca. 19. kr. pr pakke cigaretter), og der kommer afgift på væsker til e-cigaretter
 • Justering af skatteregler vedrørende nedsættelse af gæld
 • Justering af skatteregler vedrørende aktieavancebeskatning
 • Stramning af beskatningen af leasede firmabiler
 • Afskaffelse af hovedaktionærnedslaget
 • Afskaffelse af forældrekøb i virksomhedsordningen mv.

 

Læs yderligere detaljer om udvalgte emner nedenfor.

Forældrekøb og virksomhedsskatteordningen

Gældende regler giver mulighed for at anvende virksomhedsordningen til at trække renteudgifter på forældrekøbslejligheder fra i egen eller ægtefælles personlige indkomst til en fradragsværdi på op til ca. 55,9 %. Dvs. udlejning af lejligheder fra forældre til børn anses i dag for helt almindelig erhvervsvirksomhed.

Med Finansloven 2020 afskaffes skattefordelen, så udlejning af bolig til nærtstående ikke kan indgå i virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Fradragsværdien af renteudgifter knyttet til udlejning til familie vil dermed mindskes til ca. 25,6-33,6 %.

Lovændringen forventes at træde i kraft fra 2021.

Ordlyden i aftalen om finanslov giver anledning til en række uafklarede spørgsmål. Særligt tidspunktet for lovens ikrafttrædelse vil få stor fokus. Rammes kun fremtidige ejendomsinvesteringer, eller omfattes allerede eksisterende ejendomme i virksomhedsskatteordningen? Hvis eksisterende ejendomme omfattes, kan det få vidtgående økonomiske konsekvenser for mange skatteydere.

Bo- og gaveafgift

Forud for fremsættelsen af Finansloven 2020 fremsatte regeringen i november lovforslag vedrørende forhøjet bo- og gaveafgift. Formålet med lovforslaget er at tilbagerulle lempelsen af bo- og gaveafgiften ved overdragelse af erhvervsvirksomhed, der drives både i selskabsform og i personlig regi. Konsekvensen er, at bo- og gaveafgiften igen kommer til at være den samme for overdragelse af en erhvervsvirksomhed og andre aktiver, dvs. 15 % i stedet for de gældende 6 %.

Dette træder i kraft pr. 1. januar 2020, dvs. man kan fortsat overdrage erhvervsvirksomheder til den lave gaveafgifts sats på 6 % resten af 2019.

Fri bil beskatning

Med finanslovsaftalen strammes reglerne for beskatning af leasede firmabiler, således at beskatningsgrundlaget ved fri bil følger den genberegning, der foretages i registreringsafgiften.
De ny regler foreslås med virkning pr. 1. februar 2020.

Hovedaktionærnedslag

Hovedaktionærer, der har erhvervet sine aktier før den 19. maj 1993, er efter gældende regler berettiget til et særligt hovedaktionærnedslag i den skattepligtige avance op til 25 %.
Med virkning fra 1. februar 2020 afskaffes nedslaget, hvorved afståelse af hovedaktionæraktier fremadrettet skal beskattes uden hovedaktionærnedslag. Hermed beskattes hovedaktionærer fremadrettet på samme måde som andre personer, der ejer kapitalandele.

Det er p.t. uafklaret, om skærpelsen også kommer til at rammer kapitalandele, der allerede er generationsskiftet, og hvor næste generation har overtaget et ”fastslås” beløbsmæssigt nedslag.
De ny regler foreslås med virkning pr. 1. februar 2020.

Registreringsafgift

Registreringsafgiften for elbiler skulle ifølge den gældende lovgivning fra 1. januar 2020 stige fra 20 % til 40 %. Det er aftalt, at denne stigning annulleres, så afgiften også efter årsskifte vil være 20 %. For plug in hybridbiler vil lempelsen dog alene gælde elbildelen. Til gengæld reduceres bundfradraget fra 77.500 kr. til 40.000 kr.

Diverse afgiftsstramninger

Afgiften på 20,35 kr. pr. kg for folier fremstillet af blødt PVC blev ophævet fra 1. januar 2019. Der er indgået aftale om, at folieafgiften genindføres fra. 1. januar 2021. Endvidere skal afgiften hæves til det dobbelte, så den forventes at udgøre 40,70 kr.

PVC-stykafgift på udvalgte varer blødgjort med ftalater, fx handsker, regntøj, vandslanger mv. blev ophævet fra 1. januar 2019. Forligspartierne har aftalt også at genindføre denne afgift fra 1. januar 2021 – dog uden afgiftsstigning.

Det er aftalt fra 1. januar 2020 at tredoble emballageafgiften på 22 kr./kg for bæreposer af plast og 10 kr./kg for bæreposer af papir mv. samt afgift på 19,2 kr. pr. kg engangsservice, så den forventes at komme til at udgøre henholdsvis 66 kr., 30 kr. og 57,6 kr. pr. kg.

Genindførsel af registreringsafgift på fly. Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige om at genindføre afgiften for registrering af ejerrettigheder over fly og afgiften for registrering af panterettigheder i fly.

Forligspartierne vil indføre en afgift for registrering af ejerettigheder over fly på 0,1 % af flyets værdi, og panterettigheder i fly på 0,1 % af pantets værdi. For registrering af pant i fly, der vejer under 5.700 kg, eller som er registreret godkendt til højst 10 passagerer, skal der indføres en afgift på 1,5 % af pantets værdi.

Det er aftalt at indeksere en række afgifter hvert tredje år i perioden fra 2020 til 2025, der svarer til en årlig stigning på 1,8 %. Afgifterne på råstofmaterialer og tinglysning skal indekseres den 1. marts 2020 og 1. januar 2023, mens afgifterne på bekæmpelsesmidler, spildevand og emballage indekseres 1. januar 2021 og 1. januar 2024.

Aftalen omfatter også en forhøjelse af spilleafgiftssatsen på væddemål og onlinekasino fra 20 til 28 % fra 1. januar 2021, så den nærmer sig afgiftssatsen for landbaserede kasinoer og spilleautomater.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.