Fremdrift

Indtast dit søgeord

Nye momsregler gældende fra 1. januar 2020 for EU-varehandel

5. december, 2019

  Sociale medier

EY’s momsspecialister har netop afsluttet en landsdækkende seminarrække om EU’s nye momsregler for EU-varehandel, med ca. 1000 deltagere. Hvis du ikke havde mulighed for at deltage, får du her et overblik over betydningen for din virksomhed.

De nye momsregler for EU-varehandel

Folketinget har 28. november 2019 vedtaget lovforslag L27A, der implementerer nye momsregler i EU ved handel med virksomheder i andre EU-lande. Der er tillige via en gennemførelsesforordning indført særlige krav til transportdokumentation ved EU-handel. Reglerne gælder i alle EU-lande pr. 1. januar 2020.  Nedenfor giver vi et overblik over reglernes anvendelse.

Betingelser for hvornår der kan faktureres momsfrit

Salg af varer, der leveres til kunder i andre EU-lande kan faktureres som momsfrie EU-leverancer, hvis følgende betingelser opfyldes:

 • Varen skal leveres til et andet EU-land af sælgeren eller køberen eller af en tredjemand på deres vegne.
 • Kunden skal have et gyldigt momsnummer i et andet EU-land.
 • Salget skal indberettes korrekt til EU-salg uden moms.

 

Hvis betingelserne ikke er opfyldte, skal sælger opkræve 25 % dansk moms.

Varen skal transporteres til et andet EU-land af sælger eller køber

Sælger skal kunne dokumentere, at varen leveres til et andet EU-land, og transporten skal gennemføres af sælgeren (eller for dennes regning) eller af køberen (eller for dennes regning).

I dag fastlægger de enkelte EU-lande, hvilken dokumentation, der skal foreligge som dokumentation for momsfrie EU-vareleverancer. Skattestyrelsen anerkender, at transporten er dokumenteret, hvis der foreligger en transportfaktura, et fragtbrev eller en erklæring fra fragtfører. Hvis sælger eller køber selv varetager transporten, kan denne dokumenteres ved en modtagererklæring fra køber om, at denne har modtaget varen i det pågældende EU-land.

Der indføres pr. 1. januar 2020 harmoniserede regler vedrørende dokumentation for transport ved EU-varehandel. De nye regler fastsætter, hvilke dokumenter myndighederne maksimalt kan kræve, der skal foreligge, for at betingelserne for momsfrit EU-varesalg anses for opfyldte.

De nye regler er ikke skærpede dokumentationskrav, som det ellers kan fortolkes ud fra formuleringen i Skattestyrelsens juridiske vejledning, og som vi har oplyst i en tidligere artikel. Der er derimod tale om et supplerende regelsæt for dokumentation, som virksomhederne kan vælge at anvende ved EU-varesalg.

EU-kommissionens momsekspertgruppe har i deres seneste udkast til forklarende bemærkninger til de nye regler oplyst, at de nationale myndigheder kan opretholde lempeligere krav til dokumentation end anført i gennemførelsesforordningen.

Skattestyrelsen har oplyst, at den nuværende formulering i Skattestyrelsens juridiske vejledning bliver opdateret i januar 2020, hvorefter det vil fremgå, at de nye regler ikke skal anses som egentlige krav.

I henhold til de nye regler, afhænger dokumentationskravene af, om transporten udføres af sælger eller af køber.

Dokumentationskrav, når transport udføres af sælger

Hvis transporten udføres af sælger (eller tredjemand for sælgers regning), skal sælger være i besiddelse af mindst to ikke-modstridende beviser fra en udtømmende liste, hvor beviserne er udstedt af to uafhængige parter. Mindst det ene bevis, skal vedrøre transport af varen.

Transportdokumenter, som der minimum skal være ét af:

 • Underskrevet CMR fragtbrev.
 • Ledsagedokument
 • Et konnossement.
 • Et luftfragtbrev, eller en faktura fra transportøren af varerne.

 

Øvrige dokumenter, som der mindst skal være et af, hvis der ikke er to transportdokumenter udstedt af uafhængige parter:

 • En forsikringspolice vedrørende varernes forsendelse eller transport eller bankbilag for betalingen af varernes forsendelse eller transport.
 • Officielle dokumenter, der er udstedt af en offentlig myndighed, såsom en notar, og som bekræfter varernes ankomst i bestemmelsesmedlemsstaten.
 • En kvittering, der er udstedt af en oplagshaver i bestemmelsesmedlemsstaten, og som bekræfter varernes oplagring i denne medlemsstat.

 

Det er vores forventning, at sælger oftest vil have en fragtfaktura og dokumentation for betaling af transporten, hvorefter dokumentationskravet er opfyldt.

Dokumentationskrav, når transporten udføres af køber

Hvis transporten udføres af køber (eller tredjemand for købers regning), skal sælger – ud over at være i besiddelse af de to dokumenter nævnt ovenfor også have en skriftlig erklæring fra køber (modtagererklæring). Erklæringen skal foreligge senest d. 10. i måneden efter levering.

Erklæringen fra køber skal indeholde:

 • En angivelse af, at varerne er blevet transporteret af køberen selv (eller af en tredjemand for købers regning).
 • Hvilket EU-land varerne medtages til.
 • Udstedelsesdatoen
 • Købers navn og adresse.
 • Mængden og arten af varerne.
 • Datoen og stedet for varernes ankomst.
 • Registreringsnummer på køretøjet, hvis der sælges transportmidler.
 • Identifikation af den person, der modtog varerne på købers vegne.

 

Det er vores forventning, at det kan være administrativt tungt at få indhentet dokumentation for transport fra køber.

Det nye regelsæt indeholder de maksimale krav, Skattestyrelsen kan forlange som dokumentation ved momsfrit EU-varesalg. De gældende regler finder fortsat anvendelse, og det er således op til virksomhederne at vælge, om man vil følge de nuværende danske krav til transportdokumentationen eller de dokumentationskrav, der fremgår af forordningen.

Det forhold, at en virksomhed ved EU-varesalg ikke har ovenstående to/ tre beviselementer medfører derfor ikke automatisk et krav om dansk salgsmoms. Virksomhederne kan fortsat anvende de gældende regler, herunder på anden vis godtgøre at transporten har fundet sted.

Det bemærkes, at den nuværende danske praksis er beskrevet i Skattestyrelsens juridiske vejledning og ikke fremgår af hverken momsloven eller momsbekendtgørelsen. Det er derfor enkelt for Skattestyrelsen at ændre/skærpe praksis for dokumentation for momsfrit EU-varesalg. Vi vil derfor anbefale, at praksis følges tæt, hvis man vælger at dokumentere EU-varesalg ved færre/andre dokumenter end anført i forordningen.

Kunden skal have et gyldigt momsnummer i et andet EU-land og salget skal indberettes korrekt til EU-salg uden moms

Pr. 1. januar 2020 er det en betingelse for momsfritagelse ved EU-salg, at kunden har oplyst sit momsnummer til sælger, og at sælger har overholdt forpligtelsen til at indsende en liste med de korrekte oplysninger om leveringen.

Skærpelsen følger af ændringer af EU’s momsdirektiv, der skal sikre, at de enkelte medlemslande får tilstrækkelige oplysninger til at kunne føre kontrol med momsindberetningen. Ved salg af varer på tværs af landegrænser er myndighedernes kontrol afhængig af, at sælgerne indberetter korrekt i deres respektive hjemlande.

Det er en ultimativ betingelse for at kunne fakturere salg af varer til andre EU-lande uden opkrævning af moms, at sælgeren får oplyst købers momsnummer i et andet EU-land. Sælger skal sikre sig, at momsnummeret er gyldigt via validering i EU’s VIES-database.

Det er efter de nye regler endvidere en betingelse for momsfritagelse, at sælger indberetter salget korrekt til Skattestyrelsen. Sælger skal indberette EU-varesalg i Rubrik B-varer på momsangivelsen samt angive salget til EU-salg uden moms (listesystemet). Rubrik B-varer skal afstemmes med summen af indberetningen til EU-salg uden moms (listesystemet).

Skatteforvaltningen kan opkræve 25 % dansk moms hos sælger, hvis sælger ikke er i besiddelse af købers gyldige momsnummer, og hvis salget ikke er indberettet (korrekt) til Skatteforvaltningen. Alene i særlige situationer, hvor sælger behørigt kan begrunde undladelse til at indsende korrekt indberetning, kan sælger undgå at blive efteropkrævet dansk moms.

Afslutning

Sælger skal sikre sig at have adgang til ovennævnte dokumentation. Vi anbefaler, at dokumentationen opbevares i 5 år i overensstemmelse med regnskabsreglerne. Skattestyrelsen har mulighed for at regulere for de 3 seneste år og efteropkræve dansk moms, hvis ikke betingelserne er opfyldte.

Hvis speditør efter aftale opbevarer dokumentationen, skal det sikres, at den opbevares i tilsvarende periode. Det er vores erfaring, at speditører oftest opbevarer dokumentation i 12 måneder, hvis ikke andet er aftalt.

Foruden ovennævnte nye momsregler indføres pr. 1. januar 2020 regler om moms ved kædehandler i EU (flere successive salg men kun én fysisk transport), ligesom der indføres nye regler vedrørende konsignationslagre (call-off stocks). Kontakt os gerne, hvis I ønsker at høre nærmere herom.

Kontakt

Har du spørgsmål til de nye EU-regler er du meget velkommen til at kontakte os.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.