Fremdrift

Indtast dit søgeord

Få en opdatering om generationsskifte og ejendomme

I kølvandet på efterårets mange generationsskifter; Hvad sker der med ejertiden på ejendomme, efter de er overdraget til næste generation med skattemæssig succession?

Ejendomme kan typisk overdrages med såkaldt ”succession” (udskydelse af beskatningen) i hele ejendomsavancen og genvundne afskrivninger i de tilfælde, hvor overdrageren er næringsdrivende, eller når mere end halvdelen af ejendommen anvendes i en erhvervsvirksomhed. Udlejning af fast ejendom anses ikke som erhvervsmæssig virksomhed med undtagelse af landbrugs- og skovejendomme.

Overdrages fast ejendom til næste generation uden beskatning, vil modtageren overtage de skatteforpligtelser, som er forbundet med ejendommen. Prisen for at udskyde beskatningen via skattemæssig succession er, at modtageren indtræder i den oprindelige ejers anskaffelsestidspunkt, anskaffelsessum og anskaffelseshensigt på ejendommen i relation til ejendomsavance og afskrivninger. På denne måde skal modtageren opgøre skatteforpligtelserne med samme udgangspunkt som den oprindelige ejer.

Tre generelle forhold for ejendomme overtaget med skattemæssig succession

1. Kan der tages vedligeholdelsesfradrag på én gang, når der afholdes udgifter til istandsættelse af en ejendom overtaget med skattemæssig succession?

Ja, men vedligeholdelsesfradraget kan alene beregnes med udgangspunkt i den skattepligtiges faktiske ejertid og ikke forældrenes oprindelige anskaffelsestidspunkt.

Udgifter, der anvendes til at sætte en ejendom i samme stand, som den var ved anskaffelsen, kan fradrages som vedligeholdelsesudgifter på én gang, når udgifterne vedrører en ejendom, hvis indtægter skal medregnes ved indkomstopgørelsen.

Erhverves en ejendom med skattemæssig succession, anvendes anskaffelsestidspunktet således alene for en fremtidig avanceopgørelse, samt ved opgørelse af eventuelle genvundne afskrivninger, hvorimod den faktiske ejertid er afgørende for størrelsen på et fradrag som ”opsat vedligeholdelse”.

2. Kan skattepligtig fortjeneste ved salg af en ejendom udskydes ved at nedsætte anskaffelsessummen på en ejendom overtaget med skattemæssig succession – såkaldt ”genanbringelse”?

Ja, beskatningen af ejendomsavancen kan udskydes ved at reducere anskaffelsessummen i en nyerhvervet ejendom, hvilket også er gældende for ejendomme overtaget med skattemæssig succession.

Det er en betingelse, at ejendommen er overtaget med skattemæssig succession i samme år som fortjenesten er realiseret, året før eller året efter. Ønskes muligheden om genanbringelse af den skattepligtige fortjeneste anvendt, skal der gives oplysning herom til Skattemyndighederne senest ved fristen for indberetning af oplysningsskemaet (selvangivelsen) for afståelsesåret.

3. Kan der foretages nedrivningsfradrag på en ejendom, som er overtaget med skattemæssig succession?

Ja, bestemmelsen om nedrivningsfradrag er fastsat i afskrivningsloven, og derfor skal der tages udgangspunkt i den oprindelige ejers anskaffelsestidspunkt ved beregning af kravet om, at den skattepligtige har ejet bygningen i mindst 5 år, og at bygningen har været afskrivningsberettiget i en periode af mindst samme længde. Derfor kan der opnås et nedrivningsfradrag for en ejendom erhvervet med skattemæssig succession ganske kort tid efter overtagelsen/generationsskiftet.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.