Fremdrift

Indtast dit søgeord

Hvad betyder den nye aftale om ejendomsvurderinger?

Kompensation til boligejere og fortsat tryghed om boligbeskatningen – ejere af erhvervsejendomme lades fortsat i stikken.

Regeringen og forligspartierne (Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Liberal Alliance, har den 15. maj 2020 offentliggjort en række aftalepunkter, der lemper beskatningen af boligejerne.

Det er planen, at en række af aftalepunkterne skal udmøntes i lovgivning i løbet af 2020 og frem mod 2024, fx er vedtagelsen af de nye grundskyldspromiller endegyldigt udskudt til 2023.

Fokus på boligejere frem for erhvervsejendomme

De offentliggjorte aftalepunkter fokuserer i langt overvejende grad på boligejernes ejendomsskatteforhold, og levner igen ikke meget til ejere af erhvervsejendomme, som fortsat må leve med en væsentligt større usikkerhed om de fremtidige ejendomsskatter end boligejerne.

De nye reglers betydning for erhvervsejendomme

I det følgende vil vi sætte fokus på de netop offentliggjorte aftalepunkter, som forventes, at få betydning for beskatningen af erhvervsejendomme. De relevante aftalepunkter kan opsummeres i det følgende:

 • Der lovgives om nye dækningsafgiftspromiller i 2021. De nye dækningsafgiftspromiller vil fortsat have virkning fra 2022 i overensstemmelse med tidligere udmeldinger.
 • De kommunale dækningsafgiftspromiller kan ikke sættes op i 2021-2028.
 • Der lovgives om nye grundskyldspromiller i 2023, som skal gælde fra 2024.
 • De kommunale grundskyldspromiller kan ikke sættes op i 2021-2028.
 • Grundlaget for grundskylden for erhvervsejendomme, herunder leje- og andelsboliger, kan højst stige med 2,8 % årligt i 2023-2024 (mod op til 7 % efter nugældende regler).
 • Grunde, der nyopstår eller ændres efter 2. oktober 2019 vil i 2021-2023 få fastsat et beskatningsgrundlag, der sikrer, at grundskyldsbetalingen ’nogenlunde’ svarer til grundskyldsbetalingen efter fuld indfasning af det nye ejendomsvurderingssystem i 2024.
 • Der vil ”senere i 2020” blive præsenteret nye modeller for vurdering af erhvervsejendomme, der sikrer sammenhæng til vurderingerne for ejerboliger samt et mere enkelt beskatningsgrundlag for dækningsafgift. Det skyldes, at de vurderingsmodeller, som man hidtil har arbejdet med, har vist sig vanskelige af implementere, blandt andet på grund af et utilstrækkeligt datagrundlag, og der er derfor behov for at udvikle nye og mere enkle og gennemskuelige vurderingsmodeller for erhvervsejendomme. Det er målet, at det medfører et mere enkelt beskatningsgrundlag for dækningsafgift for ’visse typer’ erhvervsejendomme.
 • Muligheden for genoptagelse af ’gamle’ ejendomsvurderinger afskæres permanent for både boligejere og ejere af erhvervsejendomme fra 31. oktober 2020.

 

Det er vores vurdering, at ovenstående aftalepunkter i langt højere grad bidrager til at skabe større forvirring omkring den fremtidige beskatning af erhvervsejendomme, end de bidrager til at skabe forøget klarhed.

Nye modeller for vurdering af erhvervsejendomme må alt andet lige betyde en fravigelse af kendte markedsbaserede metoder, som ellers var kongstanken bag det nye vurderingssystem.

Det hilses velkommen, at der nu sættes endeligt tidspunkt for vedtagelsen af nye skattesatser, et forbud mod at hæve skattesatserne i frem til 2028, samt at den årlige stigningsbegrænsning for grundskyld i en del af overgangsperioden nedsættes fra maksimalt 7 % til 2,8 %.

Vanskeligt at estimere fremtidige ejendomsskatter

Det ændrer dog ikke på, at de netop offentliggjorte aftalepunkter, for en periode, vil gøre det vanskeligt for mange at estimere fremtidige ejendomsskatter. De fremtidige skattesatser har hele tiden været ukendte, men nu er også de fremtidige vurderingsmodeller, og dermed beskatningsgrundlaget, taget op til genovervejelse.

Timing af begrænsning for stigninger i grundskylden

Det er også uklart, hvorfor 2022 ikke foreslåes omfattet af den samme begrænsning for stigninger i grundskylden på 2,8 % som for 2023-2024, da der alternativt vil skulle beregnes grundskyld i 2022 på baggrund af den nye vurdering med de ”gamle” høje grundskyldspromiller, dog underlagt en stigningsbegrænsning på maksimalt 7 %.

Med yderligere støtte i skatteministeriets udmelding den 23. oktober 2019 kan det medføre at ejere af erhvervsejendomme, som i dag betaler grundskyld på baggrund af den offentlige grundværdi (og ikke grundskatteloftsværdien) tidligere ikke kunne stige i grundskyld i overgangsperioden, nu pludselig kan se frem til en stigning på op til 7 % fra 2021 til 2022. Det medfører desuden et step-up på den afgiftspligtige grundværdi, som bringes med videre i 2023-2024, og hvad der i aftalepunkterne introduceres som kompensationsordning medfører i praksis en skattestigning.

I 2022 skal der i øvrigt beregnes dækningsafgift på baggrund af forskellen mellem den nye offentlige ejendomsværdi, den nye offentlige grundværdi og med nye dækningsafgiftspromiller. Det medfører en kompliceret sammenblanding af nye og gamle vurderinger med nye og gamle skattesatser.

Genoptagelsesmuligheden afskaffes med udgangen af oktober

Muligheden for genoptagelse af gamle vurderinger afskaffes fra 31. oktober 2020. Dette for at give Vurderingsstyrelsen arbejdsro. Det medfører en forringet retsstilling for alle ejendomsejere.

Ejere af fast ejendom, som ønsker en tidligere vurdering genoptaget, skal således reagere inden udgangen af oktober i år, ellers er det for sent. Det er særligt relevant for ejere af erhvervsejendomme, der har offentlige ejendomsvurderinger, som bygger på et forkert faktisk grundlag, og som ser ind i en tilbagebetalingsordning, der på nuværende tidspunkt ikke omfatter dækningsafgift eller tinglysningsafgift, der er betalt på baggrund af for høje historiske offentlige ejendomsvurderinger.

Overgangsfasen til det nye system kompliceres

Det kan sammenfattes, at de nye aftalepunkter, yderligere komplicerer det allerede eksisterende kludetæppe af regler, som skal regulere overgangsfasen fra det gamle til det nye ejendomsvurderingssystem for erhvervsejendomme samt fremadrettet.

Det er endnu usikkert, hvordan aftalepunkterne udmøntes i lovgivning, og indtil da er ejere af erhvervsejendomme tvunget til at leve i stor uvished om størrelsen af de fremtidige dækningsafgifts- og grundskyldsbetalinger fra og med 2022.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.