Fremdrift

Indtast dit søgeord

COVID-19 og opsigelser – hvad skal man være opmærksom på?

Julie Gerdes
23. juni, 2020

  Sociale medier

COVID-19 lægger lige nu et massivt pres på rigtig mange danske virksomheder. Mange virksomheder har allerede gennemført fyringer – eller står overfor at skulle gøre det.

Også ansættelsesretligt kræver en større opsigelsesrunde nøje planlægning og gennemtænkning. Det kan koste virksomhederne dyrt, hvis de ikke sørger for nøje at overholde lovgivningens regler for større omstruktureringer og afskedigelser. Artiklen sætter her fokus på nogle af de arbejdsretlige faldgruber, som arbejdsgiverne skal tage højde for ved en større opsigelsesrunde.

Masseopsigelsesloven

Ved afskedigelse af et større antal medarbejdere skal reglerne i lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser i større omfang følges. I daglig tale kaldes denne lov for masseafskedigelsesloven. Reglerne træder i kraft, hvis antallet af afskedigede personer i en 30-dages periode forventes at udgøre:

• Mindst 10 personer i virksomheder med over 20 og færre end 100 ansatte.
• Mindst 10 % af de ansatte i virksomheder med mindst 100 og færre end 300 ansatte.
• Mindst 30 personer i virksomheder med mindst 300 ansatte.

Det afgørende i relation til 30-dages perioden er tidspunktet, hvor virksomheden afgiver opsigelserne og ikke tidspunktet for medarbejdernes fratræden. Også alle forudgående opsigelser i en 30-dages periode skal medregnes, uanset hvornår disse er sket i perioden. Derfor er det vigtigt hele tiden at have overblik over, hvor mange der afskediges, hvis virksomheden er inde i en periode med løbende afskedigelser.

Kort om proceduren ved afskedigelser i henhold til masseafskedigelsesloven

Hvis reglerne om masseafskedigelse finder anvendelse, skal virksomheden sørge for at overholde denne lov ganske nøje. Dette indebærer bl.a., at virksomheden skal informere, høre og forhandle med medarbejderne og med medarbejdernes repræsentanter inden de påtænkte opsigelser iværksættes i overensstemmelse med masseafskedigelseslovens frister og formkrav. Før, under og efter gennemførslen af opsigelsesprocesserne skal virksomheden tillige nøje overholde lovens informationskrav til de regionale arbejdsmarkedsråd i Danmark. Der er otte arbejdsmarkedsråd i Danmark.

Masseafskedigelsesloven indeholder tillige regler om, at de medarbejdere, som skal opsiges, tidligst kan fratræde efter, at det regionale arbejdsmarkedsråd har modtaget skriftlig information i overensstemmelse med lovens regler.

Konsekvenser af manglende overholdelse af masseafskedigelsesloven

Konsekvensen af manglende overholdelse af reglerne er, at virksomheden kan idømmes bøde og betaling af godtgørelse til de medarbejdere, der er blevet opsagt uden iagttagelse af reglerne i loven.

Endvidere kan varslingsreglerne være indarbejdet i en overenskomst, som virksomheden har tiltrådt, således at virksomheden kan idømmes en bod i Arbejdsretten ved overtrædelse af reglerne i loven.

Særligt beskyttede medarbejdere

Ved større opsigelsesrunder skal arbejdsgiverne tillige være meget omhyggelig med at opstille saglige og lovlige kriterier for udvælgelse af de medarbejdere, som skal afskediges. Der er således medarbejdergrupper, som nyder en særlig beskyttelse mod opsigelse. I sådanne sager kan arbejdsgiveren blive dømt til at betale godtgørelse på op mod 12 måneders løn.

Det er eksempelvis ikke lovligt at basere udvælgelsen på medarbejdernes religion, alder, handicap eller på medarbejderens graviditets-, barsels-, fædre- eller forældreorlov mv. I sådanne sager gælder der en skærpet bevisbyrde, som er særdeles svær at løfte.

Opsigelse af tillidsrepræsentant skal begrundes i tvingende årsager. Samme beskyttelse gælder for medarbejdervalgte repræsentanter i selskabets bestyrelse, medlemmer af informationsudvalget (valgt i medfør af lov om information og høring) og sikkerhedsrepræsentanter. Der gælder tillige udvidet beskyttelse for eventuelle ledertalsmænd og medlemmer af samarbejdsudvalget.

Godtgørelse til medarbejdere med mindst 25 års anciennitet

Hvis virksomheden er overenskomstdækket indenfor DA/FH området gælder der den såkaldte 25-års regel. Reglen indebærer, at hvis en medarbejder med mindst 25 års anciennitet opsiges på grund af nedskæringer, skal arbejdsgiveren kunne bevise, at der er afgørende hensyn, som gør opsigelsen af medarbejderen nødvendig, fremfor at vælge en medarbejder med kortere anciennitet. Der er således netop afsagt en kendelse, hvor en virksomhed under en større opsigelsesrunde blev dømt til at betale en godtgørelse svarende til 7 måneders løn til en medarbejder med 29 års anciennitet.

450.000 kr. i godtgørelse

Endelig har Ligebehandlingsnævnet netop tilkendt en fleksjobber, som blev opsagt under en større opsigelsesrunde en godtgørelse på 450.000 kr. svarende til 12 måneders løn. Fleksjobberen var som følge af en blodprop omfattet af forskelsbehandlingslovens forbud mod opsigelse som følge af handicap.

Hav dokumentationen i orden

Sagerne viser også, at arbejdsgiverne ved større opsigelsesrunder skal kunne dokumentere, at der ved udvælgelsen af de opsagte medarbejdere er anvendt saglige og driftsmæssige kriterier, som ikke udgør direkte eller indirekte ulovlig forskelsbehandling.

Dokumentationen kan eksempelvis foreligge ved, at virksomheden i udvælgelsen har taget udgangspunkt i en slags karakterliste, hvor virksomheden har opgjort medarbejdernes score i eksempelvis kundetilfredshed, fremmøde, engagement, økonomisk og anden salgsmæssig performance, social omgangstone, skills & behavior mv.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.