Fremdrift

Indtast dit søgeord

COVID-19 – Hjælpepakker og efterregulering

Kaj Glochau
25. september, 2020

  Sociale medier

Har din virksomhed modtaget kompensation? – så vær opmærksom på reglerne om kontrol og efterregulering.

Erhvervsstyrelsen har på nuværende tidspunkt udbetalt mere end 22 mia.kr. til langt over 100.000 virksomheder. Den politiske prioritering har været at tilføre virksomhederne likviditet så hurtigt som muligt, og derfor er udbetalingerne foretaget forlods, og på baggrund af den enkelte virksomheds forventninger til omsætningsnedgang, niveauet for faste omkostninger og omfanget af hjemsendelse af medarbejdere med fuld løn.

Af denne årsag skal Erhvervsstyrelsen foretage en efterfølgende kontrol af udbetalingerne, og for at muliggøre denne kontrol, er der fastsat regler om, at de berørte virksomheder skal indsende opgørelser om kompensationsperiodens realiserede omsætningsnedgang, realiserede faste omkostninger og det faktiske omfang af hjemsendelse af medarbejdere på fuld løn.

I skrivende stund (medio september 2020) har Erhvervsstyrelsen endnu ikke meddelt, hvordan de konkrete opgørelser skal udarbejdes og indrapporteres, men det må forventes, at der etableres en effektiv digital løsning til behandling af de mange opgørelser, idet en manuel behandling af et betydeligt antal forskelligartede opgørelser bliver meget ressourcekrævende og langvarig.

Opgørelse af den modtagne kompensation og evt. tilbagebetalingskrav

Virksomhederne har brug for hurtig afklaring af, hvorvidt hele eller dele af den modtagne kompensation skal tilbagebetales – dels af hensyn til virksomhedernes likviditetsberedskab, og dels af hensyn til den kommende regnskabsaflæggelse. De enkelte virksomheder bør derfor allerede nu forberede opgørelserne, og i første omgang selv foretage et skøn over et eventuelt tilbagebetalingskrav.

Kompensation for selvstændige

De næsten 100.000 virksomheder, som har modtaget kompensation for selvstændige (23 tkr. pr. måned) har den letteste opgave, idet de ”blot” senest den. 8. december 2020 skal dokumentere, om omsætningsnedgangen var på mere end 30 % eller ej. Imidlertid kan de disse virksomheder alligevel støde ind i udfordringer, for hvis de fx har modtaget kompensation for 4-måneders-perioden 9/3 – 8/7, men kun opfylder kravet om 30 % omsætningsnedgang i 3-måneders-perioden 9/3-8/6, er der risiko for, at hele 4-måneders-kompensationen skal tilbagebetales, og at virksomhederne således ikke kan nøjes med at tilbagebetale kompensationen for den 4. måned. Der er således ikke nogen direkte hjemmel til at trække ansøgningen for måned 4 tilbage, og Erhvervsstyrelsen har endnu ikke taget stilling til spørgsmålet. Endelig skal en virksomhed også tilbagebetale kompensationen, hvis den selvstændiges indkomst overstiger 800 tkr. i 2020 – opgjort efter nærmere definerede regler.

Kompensation for faste omkostninger

De næsten 18.000 virksomheder, som har modtaget kompensation for faste omkostninger, får en vanskeligere opgave, idet de senest den 8. december 2020 både skal dokumentere den realiserede omsætningsnedgang og de realiserede faste omkostninger.

Lønkompensation

Endelig er der over 50.000 virksomheder, som har modtaget lønkompensation. Disse virksomheder skal senest 6 måneders efter kompensationsperiodens ophør dokumentere, hvilke medarbejdere der var hjemsendt på hvilke tidspunkter, og de skal samtidig dokumentere, at andelen af hjemsendte medarbejdere var mindst 30 % – eller mindst 50 medarbejdere.

Der må forventes betydelige tilbagebetalingskrav for virksomheder, der har modtaget lønkompensation – dels fordi de fleste virksomheder har fået udbetalt mere end de var berettiget til, idet Erhvervsstyrelsens vejledning og beregningsmodel frem til medio juni forudsatte at antallet af arbejdsdage i en måned var lig med antallet af kalenderdage, hvorfor reduktion af kompensationen for forventede arbejdsdage i hjemsendelsesperioden blev for lille  – og dels fordi mange virksomheder havde brug for at kalde hjemsendte medarbejdere på arbejde i et noget større omfang end forventet. Disse forhold, kombineret med at der er usikkerhed om hvordan 30 %’s-beregningen skal gennemføres, vil føre til betydelige efterbetalingskrav.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.