Fremdrift

Indtast dit søgeord

Generationsskifte og værdiansættelse i lyset af COVID-19

COVID-19 har vendt op og ned på den økonomiske virkelighed hos mange virksomheder – både de rent danske og de internationale. Mens der for nogle virksomheder er opstået vækstmuligheder, har andre virksomheder lidt store omsætningstab og været yderst pressede både på det økonomiske og strategiske plan.

Mange selskaber står lige nu overfor forandringer, og der er mange forhold at tage stilling til, men COVID-19 kan for nogen også åbne op for en mulighed for at foretage et generationsskifte til en lavere værdiansættelse, end man kunne for bare et år siden.

Hvorfor er netop nu så et godt tidspunkt at overveje et generationsskifte? Svaret skal findes i værdiansættelsen af virksomhederne.

Værdiansættelsen er et blandt mange forhold, der er relevante ved overvejelserne omkring et helt eller delvist generationsskifte. Værdiansættelsen af virksomheden er dog ofte en vigtig brik af hensyn til ejernes mulighed for finansiering af et generationsskifte – herunder afgørende for de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser.

Værdiansættelse ved et generationsskifte

En overdragelse af unoterede kapitalandele mellem interesseforbundne parter skal foretages på markedsmæssige vilkår. Det gælder både i almindelige handler og i forbindelse med generationsskifte inden for familien.

Når der ikke eksisterer en objektiv konstaterbar handelsværdi fra en gennemført transaktion med kapitalandelene, og dette vil være tilfældet i langt de fleste generationsskifter, skal handelsværdien fastsættes ved et skøn.

Vurderingen og skønnet vil på nuværende tidspunkt ofte foretages ud fra en af følgende modeller:

• TSS-cirkulærerne 2000-09 (kapitalandele) og 2000-10 (goodwill)
• Kapitalværdibaserede modeller, eksempelvis DCF-model eller multipler (EBIT/EBITDA)

TSS-cirkulærerne 2000-09 og 2000-10 er udstedt af skattemyndighederne og indeholder en vejledende anvisning til, hvordan værdien af unoterede kapitalandele kan fastsættes i forbindelse med overdragelser mellem interesseforbundne parter – herunder i forbindelse med et generationsskifte.

Ifølge Værdiansættelsescirkulærerne 2000-9 samt 2000-10 skal værdien af unoterede kapitalandele fastsættes på baggrund af det seneste aflagte årsregnskab, medregnet en række korrektioner til regnskabsposter, fx faste ejendomme, og tillæg af eventuel goodwill.

Goodwill efter TSS-cirkulæret 2000-10

Fastsættelsen af virksomhedens merværdier (ud over de bogførte aktiver) er central for konklusionen på den værdi virksomheden kan ”fastlåses” til.

Goodwill efter 2000-10 cirkulæret beregnes ved anvendelse af resultat før skat i de seneste 3 år. Resultatet vægtes, hvormed seneste års resultat har en større betydning, end de andre to år. Derudover beregnes en udviklingstendens, såfremt der har været en kontinuerlig udvikling i resultatet igennem de seneste 3 år. Positiv udvikling vil medføre positiv udviklingstendens og dermed højere goodwill og vice-versa.

I de situationer, hvor et selskab har haft en positiv fremgang i årene op til, og som nu grundet corona-krisen har haft en nedgang i resultatet i 2020, vil faldet påvirke udviklingstendensen og dermed medvirke til en lavere beregnet goodwill efter cirkulærets anvisninger, og dermed som udgangspunkt en lavere værdiansættelse af selskabet.

Fast ejendom i henhold til TSS-cirkulæret 2000-9

Værdiansættelsen af faste ejendomme kan også have en stor betydning for den samlede værdiansættelse i forbindelse med et generationsskifte. Ejendommene værdiansættes på følgende vis efter anvisningerne i TSS-cirkulære 2000-9:

Den regnskabsmæssige post for ejendomme erstattes med den seneste kendte offentlige ejendomsvur-dering. Eventuelle ombygningsudgifter tillægges dog, såfremt disse udgifter ikke er indeholdt i ejendomsvurderingen. Udenlandske ejendomme medtages til den bogførte værdi.

Det nye ejendomsvurderingssystem er endnu engang blevet udsat. Læs mere om dette i EY’s artikel ”Udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger udskydes igen”.

Udsættelsen betyder dog, at der fortsat i konkrete tilfælde kan gøres brug af de nuværende ejendoms-vurderinger ved værdiansættelsen efter TSS-cirkulære 2000-09. I situationer, hvor der forventes en højere ejendomsvurdering efter det nye system, kan det derfor være gunstigt at overdrage forud for modtagelsen af de nye vurderinger.

Der vil fra ejendom til ejendom være konkrete forhold, der gør sig gældende og muligheden for anvendelse af seneste ejendomsvurdering skal altid vurderes konkret.

Det er under alle omstændigheder vores vurdering, at et generationsskifte af ejendomme/ejendomsvirksomheder i mange tilfælde bør overvejes, inden de nye offentlige ejendomsvurderinger forventeligt offentliggøres fra og med sommeren 2021 – også selvom et reelt ejerskifte ikke anses for aktuel på nuværende tidspunkt.

Hvornår kan TSS-cirkulærerne anvendes?

Der er ikke et retskrav på anvendelsen af hjælpereglerne i TSS-cirkulærerne. En værdiansættelse efter 2000-09 og 2000-10 cirkulærerne kan derfor blive udfordret af Skattestyrelsen, som i stedet kan fremlægge en værdiansættelse efter en kapitalværdibaseret model, fx DCF-model, som Skattestyrelsen kan mene er mere retvisende. Dette ses i praksis ofte ved generationsskifte af store koncerner samt i de tilfælde, hvor det generationsskiftede selskab har væsentlige immaterielle aktiver, såsom varemærker, patenter, knowhow og lignende.

Lovgiver har dog ved flere lejligheder fastslået, at anvendelse af TSS-cirkulærerne fortsat er det klare udgangspunkt ved værdiansættelse i forbindelse med generationsskifter. Dette netop for at sikre gennemsigtighed og forudberegnelighed for virksomhederne i forhold til principperne og retningslinjerne for værdiansættelsen af virksomheden i forbindelse med generationsskifte. Dette fremgår også af skattemyndighedernes egne vejledninger.

Det påhviler derfor Skattestyrelsen at godtgøre, at en værdiansættelse efter TSS-cirkulærerne ikke vil give et retvisende udtryk for handelsværdien, og at værdiansættelse efter en anden metode derfor konkret vil være mere retvisende. I den forbindelse vil virksomhedens/koncernens størrelse ikke i sig selv være afgørende. Det vil derimod være centralt, om virksomheden vil forventes at have samme fremtidige vækst og afkast, som den historisk har haft, og om der skabes ikke uvæsentlige immaterielle aktiver i virksomheden.

Det vil således bero på en konkret vurdering af den enkelte virksomhed, og om der fx er konkrete faktuelle forhold, der bevirker, at den fremtidige vækst ikke kan forventes at ville afspejle den historisk realiserede vækst.

Ekspertgruppe nedsat

På baggrund af aftalen omkring finansloven 2020 er der blevet nedsat en arbejdsgruppe, hvis formål er at se på konkrete modeller til værdiansættelse ved generationsskifter. Modeller som skal øge gennemsigtigheden og forudsigeligheden for såvel skatteydere som skattemyndighederne.

Det er således uvist, hvordan værdiansættelsesmodellen vil blive udformet fremadrettet, men der er dog en klar formodning om, at TSS-cirkulærerne 2000-09 samt 2000-10 erstattes af en anden model. Blot endnu en grund til at overveje at fremrykke et generationsskifte. Vi kender den nuværende model efter TSS-cirkulærerne 2000-09 og 2000-10, og der ligger ikke en forventning om, at den næste model bliver mere gunstig for skatteyderne end den nuværende.

Det forventes, at ekspertgruppen har deres anbefalinger klar medio 2021 med henblik på lovgivning i efteråret 2021.

Går du med tanker om et generationsskifte, så kontakt os endelig for en drøftelse og vurdering af værdiansættelsen.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.