Fremdrift

Indtast dit søgeord

Grøn omlægning af registreringsafgiften og tilpasning af beskatning af fri bil

9. december, 2020

  Sociale medier

Regeringen indgik den 4. december 2020 aftale med støttepartier om Grøn omstilling af vejtransporten.

Det skønnes, at aftalen medfører en øget CO2-reduktion – 1,0 mio. ton i 2025 og 2,1 mio. ton i 2030 – blandt andet foranlediget af en forventning om 775.000 grønne biler på vejene i 2030.

Aftalen indeholder en række elementer, som skal medvirke til den grønne omstilling, men som samtidig skal sikre, at privates og erhvervslivets behov for transport dækkes. Vi har herunder nævnt delelementer i aftalen, som kan læses i sin helhed på Skatteministeriets hjemmeside.

Omlægning af registreringsafgiften

Bilpakken indeholder en omlægning af registreringsafgiften, som fremadrettet foreslås at være delvist værdibaseret, og som noget nyt baseret på bilens CO2-udledning. De tidligere fradrag og tillæg for brændstofeffektivitet og sikkerhedsudstyr afskaffes.

Der indføres et bundfradrag for alle biler, som dog varierer afhængig af emmissionsniveau. Der indføres tillige et nyt lavt skalaknæk, hvor der skal afregnes 25% registreringsafgift af værdien op til 65.000 kr. De øvrige skalaknæk berøres ikke og udgør fortsat 85% af værdien op til 202.000 kr. og 150% af resten.

For elbiler og plugin-hybridbiler foreslås en langsom indfasning af registreringsafgift. For hybridbiler, der ikke er plugin-hybridbiler, er der ingen indfasning af registreringsafgift, hvorfor disse må forventes at blive væsentligt dyrere ved udmøntning af aftalens indhold.

Ændringerne foreslås at få virkning for biler, der indregistreres fra 18. december 2020, hvor lovforslaget er planlagt fremsat. Afgifterne vil blive opkrævet efter de gældende regler indtil it-systemerne er tilpasset, og lovgivningen er trådt i kraft, hvilket forventes at ske den 1. juni 2021.

Det fremgår, at der vil blive udarbejdet overgangsordninger. Det er blandt andet usikkert, hvorvidt det nye skalaknæk allerede skal gælde for aftaler indgået inden 1. januar 2021 og i givet fald med hvilken værdi.

Det nævnes, at de nye regler ikke får virkning for køretøjer, hvor der er indgået bindende købsaftale mellem forhandler og slutbruger senest dagen inden lovforslagets fremsættelse. Aftalen nævner ikke noget om overgangsordninger i forbindelse med indgåelse af leasingaftaler, ligesom det ikke nævnes efter hvilket regelsæt, der skal foretages genberegning i forbindelse med omlægningen.

Ambitionen er at få stoppet salg af nye benzin- og dieseldrevne biler senest i 2030. Det er dog ikke lovligt at indføre et forbud.

Fortsat lav elafgift til opladning af biler

Der er godt nyt til ejerne af eldrevne biler, da det foreslås af forlænge ordningen med lav elafgift på el til opladning af el-biler og plugin-hybridbiler til og med 2030.

Justering af beskatning af fri bil

Beskatningsgrundlaget justeres allerede fra 2021, hvor der foreslås en forøgelse af beskatningsværdien af miljøtillægget, som forhøjes over en årrække. I 2021 foreslås det øget til 250%, mens der samtidig sker en ændring af beskatningssatsen, således at der fra og med 2025 kun er én skattesats på 22,5%, hvor der i dag er 2 satser på henholdsvis 25% og 20%.

Det foreslås endvidere, at skattefritage værdien af arbejdsgiverbetalt ladestander opsat på medarbejderes bopæl i forbindelse med fri bil, ligesom der ikke skal ske beskatning af den ansatte, hvis ladestander overgår til privat brug. Det kræver dog, at den ansatte forinden har været beskattet af fri elbil eller plugin-hybridbil i mindst 6 måneder.

Ændringer for beskatning af fri bil tillægges virkning fra og med 1. juli 2021.

Indførelse af CO2-fortrængningskrav

Der er indgået aftale om en langsigtet regulering, der fremmer anvendelse af brændstoffer med høj fortrængning af CO2. Det nuværende ”iblandingskrav” erstattes med et nationalt CO2-fortrængningskrav.

Kilometerbaseret vejafgift for lastbiler

Det er aftalt, at der fra 2025 skal indføres en kilometerbaseret vejafgift for lastbiler over 12 tons. Regeringen skal udarbejde et oplæg til en model.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.