Fremdrift

Indtast dit søgeord

Skattefritagelse af visse personalegoder og forhøjelse af håndværkerfradrag

Regeringen har den 10. februar 2021 fremsat et lovforslag i Folketinget (L 161), der bl.a. har til formål at skattefritage visse arbejdsgiverbetalte gavekort til oplevelser i 2021, arbejdsgiverbetalte mundbind og COVID-19 tests samt tilbagebetalt COVID-19 støtte.

Lovforslaget er endnu ikke vedtaget. Vi forventer, at det vil ske i løbet af marts måned.

Gavekort til oplevelsesøkonomien i 2021

Der lægges op til at indføre en ”midlertidig” skattefritagelse af visse arbejdsgiverbetalte gavekort givet i 2021 for at styrke den danske oplevelsesøkonomi under corona-krisen.

Arbejdsgivere foreslås derfor at have mulighed for, at give medarbejdere et gavekort til en restaurant-, hotel- eller forlystelsesydelse skattefrit i hele 2021. Det vil sige uden beskatning hos medarbejderen og uden indberetningspligt for arbejdsgiveren.

Skattefritagelsen er betinget af, at gavekortet:

– kan anvendes til restaurant-, hotel- eller forlystelsesydelser i Danmark eller i et EU/EØS-land,

– erhverves som led i et ansættelsesforhold i kalenderåret 2021,

– ikke overstiger en værdi på 1.200 kr. (samlet værdi for alle gavekort den enkelte medarbejder modtager – fra en eller flere arbejdsgivere).

Restaurant-, hotel eller forlystelsesydelse

Betingelsen om, at gavekortet skal kunne anvendes til en restaurant-, hotel eller forlystelsesydelse er forholdsvis bredt favnende. Det dækker over udbydere af spise- og drikkevarer (både til nydelse på stedet eller take-away), udbydere med mulighed for at modtage overnattende gæster (hoteller, gæstgiverier, vandrerhjem, moteller, campingpladser mv.) samt udbydere af forlystelser (kulturtilbud, spillesteder, koncert- og kulturhuse, teatre, biografer mv.).

Det dækker dog ikke transportydelser, eksempelvis bil-, bus-, tog-, færge- og flytransport.

Virkning

Skattefritagelsen foreslås at gælde sideløbende med de eksisterende regler for beskatning af personalegoder og for hele 2021 (1. januar 2021 til 31. december 2021).

Det betyder, at den skattefri beløbsgrænse på 1.200 kr. vil gælde sideløbende med den eksisterende bagatelgrænse for mindre personalegoder uden sammenhæng med arbejdet på 1.200 kr.

Såfremt der gives et gavekort i perioden fra 1. januar 2021 og indtil forslaget vedtages, vil arbejdsgiveren være pligtig til at indberette og indeholde A-skat og AM-bidrag heraf efter de gældende regler.

Efter vedtagelsen af forslaget vil arbejdsgiveren skulle ændre den foretagne indberetning, så det sikres, at medarbejderen ikke bliver beskattet af værdien af gavekortet.

Gavekort, som ikke falder ind under ovenstående, vil fortsat blive beskattet i henhold til de nuværende regler for personalegodebeskatning.

Arbejdsgiverbetalte mundbind og COVID-19 tests

Det foreslås endvidere at skattefritage arbejdsgiverbetalte test for COVID-19, test for antistoffer for COVID-19 og personlige værnemidler (eksempelvis mundbind). Det vil sige reel skattefritagelse af visse sundhedsydelser/personalegoder.

Arbejdsgiverbetalte mundbind, COVID-19 tests mv. er i dag som udgangspunkt omfattet af almindelig personalegodebeskatning. Det vil sige, at goderne er skattepligtige for en medarbejder, medmindre de er konkret arbejdsmæssigt begrundet (dvs. nødvendig for virksomhedens drift), eller omfattet af en af følgende fritagelser:

– Arbejdsrelateret personalegode, der ikke overstiger bagatelgrænsen på 6.300 kr.

– Mindre personalegode, der ikke overstiger bagatelgrænsen på 1.200 kr.

– gode uden en væsentlig økonomisk værdi, der ydes på arbejdspladsen som led i almindelig personalepleje

For at medvirke til at dæmpe smitten og opspore tilfælde af COVID-19 tidligt i forløbet, foreslås det nu at skattefritage:

– Arbejdsgiverbetalte test og personlige værnemidler til den ansatte selv og den ansattes husstand.

– Test og personlige værnemidler mv. til personer, der modtager disse til dem selv og/eller dennes husstand i forbindelse med personligt arbejde i øvrigt.

– Test og personlige værnemidler mv. til personer, der modtager disse til dem selv og/eller dennes husstand i forbindelse med deres erhverv som medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn og andre kollektive organer, herunder Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser.

Virkning

Skattefritagelsen foreslås at gælde fra og med indkomståret 2020.

Skattefritagelse af tilbagebetalt COVID-19 støtte og lempelse af BoligJobordningen i 2021

Tilbagebetalt COVID-19 støtte

Af yderligere elementer i lovforslaget kan nævnes skattefritagelse af beløb, der er modtaget i henhold til en hjælpepakke som følge af COVID-19, og som vælges tilbagebetalt senest 3 år efter modtagelsen.

Beløb, der modtages i henhold til en hjælpepakke som følge af COVID-19, er skattepligtig indkomst for de virksomheder, der modtager beløbet. Hvis den skattepligtige frivilligt vælger at tilbagebetale
det modtagne beløb, selv om den skattepligtige ikke er forpligtet til at betale beløbet tilbage, vil den tilbagebetalte andel nu være skattefri.

Skattefritagelsen har virkning for beløb, der er modtaget den 11. marts 2020 eller senere.

BoligJobordningen

Herudover foreslås det at lempe BoligJobordningen i hele 2021 (håndværkerfradraget).

Konkret foreslås det at indføre midlertidigt forhøjede fradragslofter på 25.000 kr. pr.
person for serviceydelser og 25.000 kr. pr. person for håndværksydelser. Hvis begge lofter udnyttes
fuldt ud, vil der således kunne opnås fradrag for i alt 50.000 kr. i 2021 pr. person.

Samtidig foreslås fradraget for serviceudgifter på op til 25.000 kr. pr. person midlertidigt forbedret ved at øge fradragsværdien til ca. 35 pct. i 2021 ved at lade skatteydere fradrage et beløb svarende til 135 pct. af udgifterne.

Yderligere omkring håndværkerfradrag kan læses her: Skat.dk: Håndværkerfradrag (servicefradrag).

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at række ud til en af EY’s rådgivere.

 

Læs flere skatteartikler fra EY

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.