Fremdrift

Indtast dit søgeord

Grøn skattereform – fokus på selskabsskat

Regeringen indgik i december 2020 sammen med Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti en aftale om en grøn skattereform.

På baggrund af aftalen er der nu fremsat lovforslag til behandling i Folketinget, som indeholder en række af aftalens initiativer, der har til formål at støtte erhvervslivets grønne omstilling.

Idéen med støtten er fra politisk side, at erhvervslivet skal foretage nødvendige investeringer nu med henblik på at reducere deres afgiftsbetalinger i 2023, hvor der indføres en øget afgift på fossile brændstoffer.

Konkret lægger lovforslaget op til at indføre tre ordninger, som skal tilgodese erhvervslivet:

1) Øget fradrag for grønne driftsmidler,
2) Forhøjelse af grænsen for straksfradrag for småaktiver og endeligt,
3) Forlængelse af 130% fradraget for forskning og udvikling til også at gælde for 2022. (2020 og 2021 er der allerede indgået aftale og lovgivet om).

Der er i forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget ikke fastsat nogen dato for, hvornår forslaget forventes vedtaget. Indtil endeligt vedtaget lovforslag foreligger kan ordningerne ikke lægges til grund for skatteopgørelsen for indkomståret 2020.

Skatteministeren henstiller dog i sin fremsættelsestale til, at lovforslaget bør træde i kraft hurtigst muligt grundet virkningsdato med tilbagevirkende kraft fra 23. november 2020 for 116% fradraget for grønne driftsmidler. Der er således håb for, at lovforslaget bliver vedtaget før selvangivelsesfristen den 1. juli 2021, hvormed der er udsigt til at kunne gøre brug af øget fradrag for grønne driftsmidler samt forhøjet straksfradragsgrænse for 2020-opgørelsen.

116% fradrag for grønne driftsmidler – ”investeringsvinduet”

I lovudkastet lægges der op til at indføre et ”midlertidigt investeringsvindue” for at styrke virksomhedernes incitament til at investere i særligt nye produktionsaktiver.

Investering i driftsmidler foretaget fra den 23. november 2020 til 31. december 2022, vil kunne aktiveres med et forhøjet afskrivningsgrundlag på 116%. Det vil sige, hvis et driftsmiddel har en omkostning på 100.000, vil afskrivningsgrundlaget blive på 116.000 kr. I nettokroner er det en ”støtte” på 3.520 kr. pr. 100.000 kr. i investering (fradragsværdien).

Det er centralt at være opmærksom på, at reglerne om straksfradrag ikke anvendes, da aktivet i så fald kun kan afskrives med 100%.

Det er et krav, at driftsmidlerne er ”grønne”, hvilket vil sige, at de ikke via egen energiforsyning må drives eller kunne drives af fossile brændsler. Driftsmidler, der alene kan drives via en ekstern energiforsyning, anses som et grønt driftsmiddel fx driftsmidler, som skal tilkobles elnettet eller en generator. Som eksempel vil en motorsav være omfattet af reglerne, hvis den drives via en ekstern strømtilkobling, mens den ikke vil være omfattet, såfremt den har brændstoftank til benzin. Fossile brændsler er bl.a. gas, kul, koks og olie, herunder tung fuelolie, gasolie, spildolie, fyringsolie, diesel og benzin.

Derudover er det en betingelse, at aktiverne er fabriksnye. En række køretøjer, som ikke er personbiler, er omfattet af det øgede fradrag.

Da reglerne er sat til at gælde for aktiver erhvervet fra den 23. november 2020, er det afgørende, hvornår et aktiv skattemæssigt anses for anskaffet. Kravene hertil er, at anskaffelsen er sket, når driftsmidlet er leveret til en igangværende virksomhed, bestemt til at indgå i virksomhedens drift og færdiggjort i et sådant omfang, at det kan indgå i driften.

I forbindelse med salg af driftsmidler, der har opnået forhøjet afskrivningsgrundlag, vil afståelsessummen efter forslaget ligeledes skulle forhøjes med 16% Hermed genbeskattes de forhøjede afskrivninger. Aktivet skal således beholdes af virksomheden, indtil den særlige saldo med forhøjet afskrivningsgrundlag kan sammenlægges med den almindelige driftsmiddelsaldo (ved udgangen af indkomståret 2026). Det er samme princip som var gældende for det 115% investeringsvindue, virksomhederne kunne anvende tilbage i 2012 og 2013.

Øget grænse for småaktiver

Derudover forhøjes beløbsgrænse for straksafskrivning af småaktiver. Den forhøjede grænse er sat til 30.000 kr. forhøjet fra den oprindelige grænse på 14.100 kr. (2020).

Det er altså muligt at straksfradrage aktiver, når de har en anskaffelsespris på under 30.000 kr. Det bemærkes, at det er en betingelse, at erhvervede aktiver ikke er ”bestemt til at fungere sammen” som fx en PC og en printer. I så fald lægges anskaffelsessummerne sammen i forhold til grænsen på 30.000 kr.

Driftsmidler og skibe, der anvendes til efterforskning efter råstoffer, kan ikke straksafskrives.

It-software kan straksafskrives uanset anskaffelsessummens størrelse, og uanset at der ikke er tale om en tidsbegrænset brugsrettighed i henhold til en softwarelicensaftale eller lignende.

Denne ændring træder også i kraft d. 23. november 2020, og gøres permanent. Bemærk, at disse regler ikke kan anvendes sideløbende med det øgede fradrag for grønne aktiver. Det vil sige, der skal træffes et valg i anskaffelsesåret: Skal der straksafskrives? eller skal der ske aktivering med mulighed for en 116% afskrivningssaldo?

130% fradrag for forskning og udvikling

Der er tidligere aftalt øget fradrag for forskning og udvikling, og senest med mulighed for afskrivning med 130% i 2020 og 2021.

Dette forlænges nu til også at gælde i 2022, hvor de samme satser fra 2021 gælder. Læs nærmere om reglerne her.

 

Øvrige skatteartikler fra EY

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.