Fremdrift

Indtast dit søgeord

Lovlige kapitalejerlån og lån til ledelsen fra selskabet

Selskaber kan yde økonomisk bistand ved direkte eller indirekte at stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for dets ejere eller ledelse.

Betingelser for ydelse af lovlige kapitalejerlån

Økonomisk bistand fra selskabet kan kun ydes lovligt, hvis samtlige nedenstående betingelser er opfyldt:

 1. Den samlede økonomiske bistand skal kunne rummes inden for selskabets frie reserver
 2. Den økonomiske bistand skal ydes på sædvanlige markedsvilkår
 3. Beslutningen om at yde økonomisk bistand skal træffes af generalforsamlingen eller af det centrale ledelsesorgan efter bemyndigelse fra generalforsamlingen
 4. Beslutning om ydelse af økonomisk bistand kan først træffes, når selskabet har aflagt sin første årsrapport

 

Samtlige ovenstående betingelser skal være opfyldt, inden udbetalingen foretages. I modsat fald vil der være tale om et ulovligt lån, som skal tilbagebetales straks.

Dokumentationskrav

Selskabet skal kunne dokumentere, at beslutningen om at yde lånet er vedtaget af selskabets generalforsamling eller af ledelsen efter bemyndigelse fra generalforsamlingen. Ydermere skal selskabet kunne dokumentere, at lånet på långivningstidspunktet kan rummes inden for selskabets frie reserver, og at lånet er ydet på sædvanlige markedsvilkår. Dokumentationen skal opbevares af selskabet i minimum 5 år efter udløbet af det regnskabsår, i hvilket lånet er ydet.

Revisors pligt til at kontrollere betingelserne for lovligt udlån

Hvis selskabet ikke har fravalgt revision, vil revisor i forbindelse med revisionen af selskabets årsrapport skulle kontrollere, at betingelserne for lovligt at kunne yde et lån er overholdt. Er dette ikke tilfældet, skal revisor oplyse det i sin påtegning.

Erhvervsstyrelsen vil som led i sin regnskabskontrol dels kontrollere regnskaber, hvor revisor har givet supplerende oplysninger, dels kontrollere lovligheden af lån i selskaber, som har fravalgt revision.

Øvrige lån – og lån til selvfinansiering

Uanset at ovennævnte betingelser ikke er opfyldt, kan selskabet fortsat yde økonomisk bistand til ejere og ledelse, hvis dette sker som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition.

Selskaber kan fortsat yde lån eller stille sikkerhed for danske og visse udenlandske moderselskabers forpligtigelser. De nye regler betyder, at der nu kan ydes økonomisk bistand til samtlige udenlandske moderselskaber, hvis betingelserne ovenfor er opfyldt.

Ydes lånet som led i selvfinansiering, altså til ejerens eller ledelsens erhvervelse af aktier i selskabet, skal selskabslovens strengere betingelser herfor fortsat være opfyldt.

Lovliggørelse af allerede ydede lån

Loven trådte i kraft den 1. januar 2017 og har virkning for beslutninger om at yde eller opretholde økonomisk bistand, der træffes den 1. januar 2017 eller senere.

Overgangsregel for allerede ydede lån

For selskaber, som allerede har ydet økonomisk bistand, er det muligt at videreføre lånet som et lovligt lån, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Selskabet skal senest på den førstkommende ordinære generalforsamling efter den 31. december 2016 træffe beslutning om lovliggørelse af allerede ydede lån. Vurderingen af, om betingelserne er opfyldt, skal foretages på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen. Er forudsætningen for at lovliggøre den økonomiske bistand ikke til stede, eller godkender generalforsamlingen ikke dispositionen, skal det ulovlige forhold hurtigst muligt bringes til ophør.

Verserende sager og endnu ikke betalte bøder

For så vidt angår verserende sager ved Politiet eller Anklagemyndigheden, som ikke er endeligt pådømt den 1. januar 2017, betyder de nye regler, at forhold om opretholdelse af lånet ikke kan straffes, hvis forholdet lovliggøres efter overgangsreglen. Endvidere skal endnu ikke betalte bøder for opretholdelse af ulovligt ydede lån ikke betales, såfremt forholdet lovliggøres efter overgangsreglen.

SKAT

Lovændringen ændrer derimod ikke på de skattemæssige regler, hvorfor der fortsat vil ske beskatning af hovedaktionærer m.v. – uanset at lånet, sikkerhedsstillelsen m.v. selskabsretligt lovliggøres under visse betingelser.

Kapitalejerlån til fysiske personer, vil således fortsat medføre, at modtageren beskattes af lånet som løn eller udbytte.

Andre relevante artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.