Fremdrift

Indtast dit søgeord

Den nye ferielov – håndtering af indefrysningsperioden

Den nye ferielov – håndtering af indefrysningsperioden

12. december 2019

Den nye ferielov træder i kraft pr. 1. september 2020. Inden da er mange virksomheder imidlertid nødsaget til at tage stilling til en række forhold i forbindelse med overgangsordningen fra den gamle ferielov til den nye.

Overgangsordningen

Overgangsordningen skal bl.a. sikre, at arbejdsgiver ikke belastes uforholdsmæssigt hårdt hverken likviditetsmæssigt eller ressourcemæssigt under det første ferieår med den nye ferielov.

En ting ligger dog fast: Den indefrosne ferie skal udbetales før eller siden! Udbetalingstidspunktet udskydes imidlertid til det tidspunkt, hvor medarbejderen opnår folkepensionsalderen, eller på et tidligere tidspunkt forlader arbejdsmarkedet.

Indtil medarbejderen opnår ret til at få de optjente midler udbetalt, ”indefryses” midlerne i en fond; Lønmodtagernes Fond for tilgodehavende feriemidler (Fonden). Arbejdsgiver må på intet tidspunkt selv udbetale indefrosne feriemidler til medarbejderne.

Hvordan opgøres beløbet til indefrysning?

For medarbejdere, hvor der ikke løbende sker afregning til enten FerieKonto eller en privat feriekasse, vil arbejdsgiver skulle opgøre ”indefrysningsbeløbet” til Fonden med skæringsdag 31. august 2020. Indefrysningsbeløbet udgør 12,5 % af den ferieberettigede løn optjent i perioden 1. september 2019 til og med 31. august 2020.

Feriemiderne beregnes på samme måde som tilgodehavende ferie ved fratræden; de 12,5 % er således inklusiv 1 % i ferietillæg.

Det betyder også, at der ikke beregnes 12,5 % til indfrysning af feriegodtgørelse, ferietillæg eller ferie med løn under indefrysningsperioden. Arbejdsgiver bør således sikre, at fravær er registreret i den rigtige måned; særligt i august og september måned 2019 samt 2020, da forkert eller forskudt fraværsregistrering kan medføre, at indefrysningsbeløbet eller medarbejderens ferietillæg opgøres på baggrund af det forkerte grundlag.

Hvordan behandles bonusudbetalinger under indefrysningen?

Indefrysningsbeløbet beregnes som 12,5 % af den ferieberettigede løn der er optjent i perioden 1. september 2019 til og med 31. august 2020. Med andre ord vil bonusbeløb og lignende herefter skulle periodiseres i forhold til optjeningen.

For bonusbeløb, der først kan fastsættes efter indberetningsfristen 31. december 2020, har Fonden meddelt, at der vil kunne foretages efterfølgende indberetninger.

Hvordan håndteres ferietillægget?

I de 12,5 % er den lovmæssige 1 % i ferietillæg for medarbejdere, der får ferie med løn, inkluderet. I foråret 2020 får medarbejderen således alene udbetalt, hvad der svarer til 1 % af ferieberettiget løn optjent i perioden fra 1. januar 2019 til og med 31. august 2019.

I tilfælde hvor der er aftalt forhøjet ferietillæg, vil retten til udbetaling heraf under overgangsperioden (typisk med aprillønnen for 2020) som udgangspunkt afhænge af, om medarbejderen ville have haft krav på betaling udover de traditionelle 12,5 % i feriegodtgørelse, i forbindelse med en eventuel fratræden.

Hvad er arbejdsgivers forpligtelser under overgangsordningen?

Arbejdsgiver skal opgøre indefrysningsbeløbet. Selvom mange lønsystemer allerede nu håndterer beregningen og indberetningen løbende, skal indberetning dog først ske senest 31. december 2020.

Hvor en lønmodtager med ret til ferie med løn fratræder i indefrysningsperioden, vil arbejdsgiver skulle afregne til FerieKonto m.v. som normalt, hvorefter FerieKonto vil varetage såvel beregning som indberetning og indbetaling.

Hvornår skal arbejdsgiver indbetale de optjente feriemidler?

Arbejdsgiver skal ved indberetningen den 31. december 2020, første gang beslutte sig for, om de beregnede indefrosne midler skal indbetales.

Vælger arbejdsgiver at beholde indefrysningsbeløbet i virksomheden, vil arbejdsgiver dels skulle meddele Fonden herom på årlig basis (senest 31. august – hvert år), og samtidig indbetale beløbene senest samtidig med, at de respektive medarbejdere opnår ret til udbetaling af beløbet. Samtidig tilskrives beløbet en forrentning beregnet på årlig basis svarende til ændringen i den årlige lønudvikling. Fonden meddeler årligt arbejdsgiver om både størrelsen af den årlige forrentning, samt hvilke lønmodtagere der måtte have krav på at få udbetalt indefrosne feriemidler det pågældende år.

Med andre ord vil arbejdsgiver alene skulle indbetale indefrosne feriemidler til Fonden én gang årligt, med betalingsfrist 1. september – og alene i det omfang en del af arbejdsgiverens (tidligere) medarbejderportefølje opnår folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet på anden vis.

Såfremt arbejdsgiver vælger af beholde midlerne, kan der til enhver tid foretages en frivillig indbetaling, så længe denne sker pr. medarbejder. Første gang Fonden forventes at være klar til at tage imod frivillige indbetalinger, er i efteråret 2021.

Skal jeg indefryse for alle mine medarbejdere?

Nej – der skal alene indefryses for medarbejdere, der anses for lønmodtagere som lovmæssigt er omfattet af ferieloven. Med andre ord kan man ikke aftale sig ind i indefrysningsordningen. Det afgørende for, om der skal indefryses for medarbejderen, er om vedkommende står i et tjenesteforhold til arbejdsgiver og anses som lønmodtager. Det betyder samtidig, at vedkommende ikke må have afgørende indflydelse på den virksomhed han/hun arbejder i. Virksomheden skal derfor afgøre konkret, om der skal indefryses for medarbejdere der ejer en andel af virksomheden, direktører, konsulenter m.v.

Øvrige forhold

Generelt opfordrer vi til, at man som arbejdsgiver får gennemgået sine ansættelseskontrakter og feriepolitikker for at sikre overensstemmelse og bedst mulig sammenspil med den nye ferielov.

Det er i den forbindelse særligt vigtigt at få gennemgået direktørkontrakter og aftaler omkring ’ekstra’ ferie (feriefridage/6. ferieuge, forhøjet ferietillæg m.v.), da overgangen til den nye ferielov kan resultere i en ekstraregning for arbejdsgiver, hvor aftalerne er uhensigtsmæssigt formuleret. Det kan derfor være nødvendigt at indgå nye aftaler med medarbejderne herom.

TEMA: Ferieloven

Artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.