Fremdrift

Indtast dit søgeord

Elafgiftsgodtgørelse for rumvarmeforbrug – har I styr på reglerne?

Elafgiftsgodtgørelse for rumvarmeforbrug – har I styr på reglerne?

13. december 2018

Hvis din virksomhed anvender elektricitet til både procesformål og rumvarme, komfortkøling, opvarmning af brugsvand m.v. er det i dag af øget betydning, at afgiftsgodtgørelsen opgøres korrekt, da vi langt oftere end hidtil oplever, at SKAT vælger at regulere godtgørelsen i op til 10 år tilbage i tid, såfremt det viser sig, at godtgørelsen ikke har været beregnet korrekt.

Momspligtige virksomheder som forbruger elektricitet, som bærer omkostningen hertil og som ikke er omfattet af den såkaldte bilagsbegrænsning (liberale erhverv m.v.) har ret til godtgørelse af elafgiften af hele elforbruget. Omfanget af denne godtgørelse afhænger af, hvilke formål elektriciteten anvendes til.

Elafgiften er i 2018 på 91,4 øre/kWh, heraf er der mulighed for godtgørelse af 91 øre/kWh for så vidt angår den andel af forbruget, der er anvendt til proces (belysning, drift af maskiner m.v.), da det alene er EU’s minimums afgift på 0,4 øre/kWh, som ikke kan godtgøres.

For så vidt angår elektricitet, der er anvendt til rumvopvarmning, komfortkøling eller opvarmning af brugsvand, er der alene ret til delvis godtgørelse af afgiften. Godtgørelse af elektricitet anvendt til disse formål udgør 50,7 øre/kWh af forbrug i januar til og med april og 65,7 øre/kWh af forbrug i perioden maj til og med december 2018.

Opgørelse af rumvarmeforbrug

Med henblik på, at beregne den korrekte godtgørelse for virksomheder, der anvender elektricitet til både proces og rumvarme m.v. er det nødvendigt at foretage en opgørelse af rumvarmeforbruget. Det kan ske ved måling af forbruget eller ved anvendelse af en standardmetode.

Måling

Den første mulighed for opgørelse af elektricitetsforbruget til rumvarme, opvarmning brugsvand og komfortkøling er, at opsætte energimålere til fordeling af elforbruget på henholdsvis procesforbrug og rumvarme m.v. Der kan enten måles på procesforbrug og/eller på forbrug til rumvarme m.v.

Installeret effekt

Når der ikke er foretaget måling kan forbruget til rumvarme m.v. i stedet opgøres efter installeret effekt på anlæg til rumvarme m.v., hvilket sker ved brug af følgende formel:

Installerede effekt x 350 driftstimer pr. måned (eller den målte driftstid på driftstimetæller).

Ved anvendelse af denne formel opgøres elforbruget til rumvarme m.v. og residualen kan herefter henføres til procesforbrug.

Forbrug til rumvarme m.v. vil således efter denne metode være konstant alle måneder, medmindre der måles på den faktiske driftstid og hvis der ikke opsættes nye anlæg eller nedtages anlæg i perioden.

Kvadratmeterreglen

Alternativt kan kvadratmeterreglen anvendes i relation til opgørelser af forbrug til rumvarme og komfortkøling.

Efter denne metode beregnes der elafgiftsgodtgørelse efter de almindelige regler ud fra en forudsætning om, at det samlede elforbrug er procesforbrug. Herefter fratrækkes 10 kr. pr. kvadratmeter pr. måned for rum, der opvarmes og/eller nedkøles.

Metoden er alene relevant for rumvarme og komfortkøling og kan naturligt ikke anvendes i relation til opvarmning af brugsvand.

Under visse betingelser er det også muligt efterfølgende at erstatte opgørelser efter en af standardmetoderne med faktiske målinger efter reglen om måling med tilbagevirkende kraft.

Ekstraordinær genoptagelse

Det er vigtigt, at have styr på ovenstående regler, da der ellers er en risiko for, at man alene kan opnå den delvise godtgørelse for det fulde forbrug, herunder også procesforbruget.

Derudover oplever vi, at SKAT i stigende grad foretager ekstraordinær genoptagelse og derigennem regulerer godtgørelsen 10 år tilbage, hvis det eksempelvis i forbindelse med en afgiftskontrol står klart, at rumvarmeforbruget ikke er opgjort efter en af de ovenfor nævnte metoder. Ved regulering for tidligere år er der i kun i meget begrænset omfang adgang til delvis afgiftsgodtgørelse og ingen mulighed for måling med tilbagevirkende kraft.

Hvis din virksomhed er i tvivl om, hvorvidt I opgør rumvarmeforbruget korrekt, hvorvidt I anvender den metode til opgørelsen som er mest optimal for jer, eller I i øvrigt ønsker vores assistance, er I velkomne til at kontakte os.

Artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.