Fremdrift

Indtast dit søgeord

Fonde & Foreninger

Fonde & Foreninger

Fonde omfatter både erhvervsdrivende fonde og ikke-erhvervsdrivende fonde.

Der har de seneste år været stærk fokus på fondsområdet. For de erhvervsdrivende fonde er der blandt andet indført en ny erhvervsfondslov, med fokus på uddelinger, ledelsens vederlag og transaktioner med nærtstående, samt anbefalinger for god fondsledelse med fokus på bestyrelsens virke. Nøgleordene er uafhængighed, ledelse, gennemsigtighed, åbenhed og samfundsansvar, ligesom det offentlige tilsyn er intensiveret.

Vedrørende ikke-erhvervsdrivende fondes er der lovgivningsmæssigt gennemført enkelte mindre ændringer i de seneste år.

Skat, moms og afgifter

Skatteforhold samt momsforhold og afgiftsområdet er ofte meget komplekse i både erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde.

På skatteområdet er der i marts 2020 eksempelvis fremsat lovforslag vedrørende beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde. Lovforslaget indebærer, at en overdragelse af et selskab til en erhvervsdrivende fond bliver skattefri for overdrageren, men fonden overtager en udskudt skatteforpligtelse (såkaldt stifterskat). Stifterskatten forfalder dog ikke ved overdragelsen, men tilføres en saldo, der først afdrages/nedbringes ved fondens senere afståelse af kapitalandelene eller ved fondens modtagelse af udbytter fra de overdragne kapitalandele. Læs mere her.

Vedrørende momsforhold og afgiftsområdet er der bl.a. følgende væsentlig fokusområder:
 • Struktureringen af aktiviteter kan have betydning for momssituationen.
 • Vurdering af momspligt ved indtægter herunder ved modtagelse af bidrag og donationer.
 • Vurdering af mulighederne for momsfritagelse som almennyttig forening.
 • Momsfritagelse for afholdelse af velgørende arrangementer mv.
 • Sikring af, at modtagere af uddelinger fra fonde ikke unødigt belastes af moms.
 • Vurdering af mulighederne for momsfradrag.
 • Fondsstruktur ved bl.a. opførelse nye bygninger.
 • Momskompensation for fonde som er godkendt som almennyttig/almenvelgørende.
 • Godtgørelse af energiafgifter.

 

Vi kan blandt andet levere følgende ydelser til fonde:
 • Assistance i hele processen fra de indledende overvejelser til etablering af fonden og et fondsejerskab af driftsvirksomheden.
 • Assistance vedrørende opgørelse og optimering af den skattepligtige indkomst samt udskudt skat.
 • Rådgivning om opgørelse og optimering af moms- og afgiftsgrundlaget.
 • Udførelse af lovpligtig revision.
 • Assistance med udarbejdelse af årsrapporter/årsregnskaber.
 • Rådgivning og assistance vedrørende nye lovgivningskrav og anbefalinger til god fondsledelse, som den erhvervsdrivende fond skal leve op til, herunder sikre regnskabslæser et godt overblik over fondens uddelinger i overensstemmelse med anbefalingerne for god fondsledelse.

 

EY’s øvrige branchegrupper

Artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.