Fremdrift

Indtast dit søgeord

Momsfradragsret i blandede ejendomme

Momsfradragsret i blandede ejendomme

20. juni 2019

Det generelle princip for momsfradragsretten er, at der er fuld fradragsret for korrekt opkrævet moms, når man har fuldt momspligtige aktiviteter. Der er ingen fradragsret for moms, når man udelukkende har momsfrie aktiviteter. Dette gælder også for fast ejendom. Men hvordan håndterer man så egentlig momsfradragsretten i forbindelse med en blandet ejendom – dvs. en ejendom der har både momsfritagne og momspligtige arealer?

Det korte svar er, at man udøver sin momsfradragsret efter en allokering af ejendomsselskabets enkelte udgifter efter deres anvendelse. Allokeringen af udgifterne sker i tre kategorier:

• Udgifter der udelukkende kan henføres til ejendommens momspligtige aktiviteter (typisk i form af en frivillig registrering for moms i forbindelse med erhvervsudlejning)
• Udgifter der udelukkende kan henføres til ejendommens momsfri aktiviteter
• Udgifter der ikke kan henføres til en af ovenstående og derfor henføres til hele ejendommen.

 

Når en udgift ikke kan allokeres til enten momspligtige eller momsfritagne arealer, skal der opgøres en såkaldt delvis fradragsret. Den delvise momsfradragsret skal grundlæggende opgøres på en af tre måder: (1) skøn, (2) kvadratmeterfordeling eller (3) omsætningsfordeling.

Skøn

Den delvise momsfradragsret opgjort efter et skøn anvendes for omkostninger til opførelse og tilbygning af ejendomme, der skal anvendes til blandede formål. Der skal ske fradrag med den del af den samlede moms på bygningen, som byggeomkostningerne for de momspligtige lokaler skønnes at udgøre i forhold til de samlede byggeomkostninger. Det kan eksempelvis baseres på en kvadratmeterfordeling, men det er vigtigt at fremhæve, at der også kan bruges andre parametre for opgørelsen af fradragsretten, så længe det giver et retvisende billede.

Kvadratmeterfordeling

Kvadratmeterfordelingen, hvor ejendommens momspligtige kvadratmeter sættes i forhold til totalen af ejendommens momspligtige og momsfrie kvadratmeter, anvendes for ombygnings-, reparations- og vedligeholdelsesomkostninger (og kun dette).

Hvis omkostningen til ombygning, reparation og vedligeholdelse kan henføres direkte til et lokale, vil moms af omkostningen skulle fradrages efter lokalets anvendelse (momspligtig eller momsfri aktivitet).

Omsætningsfordeling

Omsætningsfordelingen, hvor selskabets momspligtige omsætning sættes i forhold til den samlede omsætning, benyttes for alle typer af udgifter, der ikke falder under (1) og (2), og som vedrører både momspligtige og momsfrie aktiviteter. Det er typisk følgende udgifter:

• Ejendomsadministration
• Udgifter til vand, elektricitet og varme på fællesarealer
• Rengøring af bygningen og vedligehold af udenomsarealer (fx snerydning, græsslåning mv.)
• Parkeringsareal
• Revision

 

Hvis ejendommen er sektoropdelt, er det ejendommens omsætningsfordeling, der benyttes.

Find vej i momsfradragsretten:


Krav til ejendommens leverandørfakturaer

Momsfradragsretten på ombygnings-, reparations- og vedligeholdelsesarbejder i bygninger med blandede lokaler udøves på baggrund af en kvadratmeterfordeling. Det er væsentligt at holde sig for øje, at det er en betingelse for at fradrage moms af udgifter efter kvadratmeterfordelingen, at leverandøren i sin faktura har delt prisen op for det arbejde, han har udført. Fakturaen skal således indeholde en nærmere specifikation af, hvilke arbejder der er udført på ejendommen. Et prisoverslag fra leverandøren vil ikke opfylde betingelsen og give adgang til momsfradragsret.

Artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.