Fremdrift

Indtast dit søgeord

Praksisændring for momsfradrag i holdingselskaber – øget momsfradrag for udgifter ved erhvervelse og besiddelse af aktier

Praksisændring for momsfradrag i holdingselskaber – øget momsfradrag for udgifter ved erhvervelse og besiddelse af aktier

20. september 2018

Skattestyrelsen ændrer praksis i nyt udkast til styresignal offentliggjort den 27. august 2018. Praksisændringen kommer på baggrund af EU-domstolens afgørelse vedrørende Marle Participations C-320/17, afsagt den 5. juli 2018.

Det fremgår af styresignalet, at det er økonomisk virksomhed at eje et datterselskab, når holdingselskabet ”griber ind” i datterselskabet, jf. blandt andet selskabsskattereglerne om ”bestemmende indflydelse” – og at holdingselskabet foranlediget af sin indgriben gennemfører momspligtige leverancer mod vederlag til det pågældende datterselskab.

Der er i modsætning til Skattestyrelsens tidligere oplyste praksis ingen artsmæssige begrænsninger i, hvilke ydelser der leveres fra holdingselskabet til datterselskabet. I EU-dommen som Skattestyrelsen henviser til, understreges det, at levering af ydelser til datterselskabet skal have en vis permanent karakter, og at der er en direkte sammenhæng mellem leverancen og den modværdi, der modtages herfor.

Hvis ovennævnte betingelser er opfyldte, kan et holdingselskab således opnå momsfradrag for omkostninger til køb af aktier og til den løbende drift. Hvis holdingselskabet ”griber ind” i alle sine datterselskaber og leverer og fakturerer momspligtige ydelser til disse, er der således fuld momsfradragsret for omkostninger, der kan henføres hertil, ligesom der er fuld fradragsret for generalomkostninger i holdingselskabet, hvis selskabet ikke i øvrigt har momsfritagne aktiviteter eller aktiviteter, der falder uden for momslovens anvendelsesområde.

SKAT har i et tidligere Styresignal (SKM2015.711.SKAT) oplyst, at ydelser i form af udlejning af maskiner, fast ejendom og levering af rengøringsydelser ikke anses for at opfylde betingelsen om iværksættelse af transaktioner. Denne artsbegrænsning for levering af ydelser til datterselskabet med begrænsning af fradragsretten til følge ophæves, idet Styresignalet ophæves og praksis følger den seneste dom fra EU-domstolen.

Genoptagelse

Holdingselskaber der hidtil har begrænset deres momsfradrag for erhvervelse af aktier i datterselskaber eller drift af disse, og hvortil der leveres ydelser, jf. ovenstående, kan anmode om genoptagelse af momstilsvaret. Den ordinære genoptagelsesfrist er 10 år, der kan således anmodes om genoptagelse af momstilsvaret for afgiftsperioder fra den 1. januar 2009.

Anmodningen skal fremsættes senest 6 måneder efter at det endelige styresignal offentliggøres på Skattestyrelsens hjemmeside.

Momsfradrag ved salg af aktier

Generaladvokaten har i et nyt forslag til afgørelse vedrørende en dansk virksomhed taget stilling til, hvorvidt et holdingselskab er berettiget til fuldt fradrag for momsen af indkøbte ydelser i forbindelse med due diligence-undersøgelser forud for et påtænkt, men ikke gennemført, salg af aktier i et datterselskab, til hvilke holdingselskabet leverer momspligtige administrations- og it-ydelser.

Landsskatteretten har nægtet selskabet fradragsret for omkostninger til rådgivningsydelser i forbindelse med salg af aktier blandt andet med den begrundelse, at selskabet ikke er rette omkostningsbærer. Denne sag adskiller sig fra ovennævnte styresignal, der handler om momsfradrag ved køb af aktier i datterselskaber.

Generaladvokatens forslag til afgørelsen

Generaladvokaten foreslår, at det påtænkte salg af aktierne kan anses for økonomisk virksomhed, idet der er tale om omkostninger ved ophør af virksomhed. Salg af aktier i den konkrete situation falder derfor indenfor momsens anvendelsesområde.

Der er imidlertid ikke ret til fradrag for rådgivningsydelser, som er anvendt til en påtænkt afhændelse af aktier i et datterselskab, såfremt der er en direkte og umiddelbar tilknytning mellem rådgivningsydelserne og det påtænkte aktiesalg, idet salg af aktier er en momsfritaget transaktion. Generaladvokaten foreslår, at det er op til Vestre Landsret at afgøre, hvorvidt der består en sådan sammenhæng.

Det bemærkes yderligere, at såfremt der ikke er en sådan direkte sammenhæng, skal det undersøges, om omkostningen er omfattet af generalomkostningsbegrebet. Det afgørende i den forbindelse er alene, at de indkøbte ydelser økonomisk og objektivt er knyttet til den afgiftspligtige virksomhed, fx ved at fortjenestens omfang afhænger heraf.

Det bliver interessant at se, om Domstolen følger Generaladvokatens udtalelse, og i givet fald om Vestre Landsret finder, at de indgående transaktioner har en direkte og umiddelbar tilknytning til en afgiftspligtig virksomhed.

Det er vores vurdering ud fra det i sagen oplyste om omkostningens karakter, at omkostningen må anses for afholdt i direkte tilknytning til det påtænkte aktiesalg, og således følger dansk praksis.

Vi skal bemærke, at generaladvokatens udtalelse giver anledning til at drøfte afgrænsningsproblematik i forhold til, hvornår en omkostning kan anses for direkte henførbar til en konkret aktivitet – og at omkostninger i forbindelse med salg af aktier i nogle situationer kan være fradragsberettigede, hvilket er en nuancering af dansk praksis.

Artikler

  Kontakt

  Er du interesseret i vores ydelser? Vil du lave en forespørgsel? Kontakt os via nedenstående formular og vi vender tilbage så snart vi kan. Du kan også kontakte et lokalt kontor.

  html_class="cf7-form"]

  Vil du have hjælp?

  Hvordan kan du udvikle din virksomhed?

  Vi har lang erfaring med de udfordringer, som du og din virksomhed står overfor - uanset om der er tale om revision, regnskab, skat eller anden rådgivning.